Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte (Catalunya)

Queda oberta la convocatòria per l’any 2022 per a la concessió d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte. 

 

Quin pressupost té aquesta línia d’ajuts?
La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és d'11.000.000€.

L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Quan es poden sol·licitar els ajuts?
El termini de presentació de les sol·licituds és del dia 18 de maig i fins les 14:00h del 15 de setembre del 2022. 

 

Quins són els òrgans competents per a la tramitació i la resolució?
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Inversió i Empreses Estrangeres d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts.

L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per tres representants d'ACCIÓ i dos representants de la Direcció General d'Indústria.

Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

L'òrgan competent per dictar resolució és el conseller delegat d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

El termini màxim perquè s’emeti la resolució i per a notificar-la és de 6 mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. En cas que no es dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat. 

 

Quins elements ha d’incloure la resolució?
Cal que inclogui, com a mínim: 

  • Identificació de la sol·licitant
  • Import 
  • Condicions
  • Percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de mínims, si s’escau. 

 

Què pots fer si la resolució és negativa?

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, però es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el conseller delegat d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. La presentació del recurs potestatiu de reposició es farà preferentment de manera electrònica i mitjançant el formulari d'aportació de documentació disponible al Canal Empresa.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top