Programa d’ajuts a inversions d’alt impacte (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya promou aquest programa d’ajuts per a les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, que duguin a terme projectes descrits a les línies de la subvenció.

 

Qui pot sol·licitar la subvenció?

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, que duguin a terme els projectes descrits a les línies de la subvenció.

 

En queden excloses les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, conservació de carn, elaboració de productes càrnics i producció primària de productes agrícoles.

 

Quines són les línies de la subvenció?

Se subvencionen dues línies. La línia 1 està destinada a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Inclou les següents accions:

 • Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC
 • Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional
 • Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials
 • Projectes de creació d'ocupació en centres logístics (activitats de distribució)
 • Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i

 

La línia 2 es destina a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes, la qual inclou les següents accions, amb una despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials:

 

 • Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva
 • Projectes d’inversió en centres d’R+D+i
 • Projectes estratègics que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya
 • Projectes estratègics duts a terme per PIMEs
 • Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals
 • Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals duts a terme per PIMEs

 

Quina és la quantia de la subvenció?

De la línia 1: el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat, inclòs el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. Ajut màxim de 200.000 euros, amb una intensitat del 30%.

 

De la línia 2: en el cas de les accions 2.1 a 2.4, seran subvencionables les despeses en actius materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials (drets de patents, llicències, know-how), excloent les despeses en actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l'obra civil i despeses d'enginyeria. De les accions 2.5 a 2.6, seran subvencionables les despeses en actius materials i immaterials directament vinculades a la implantació de platós audiovisuals. En aquesta línia, en funció de l’acció, la intensitat i la quantia de l’ajut serà de:

 

2.1. intensitat del 6% amb un ajut màxim de 200.000 euros.

2.2. intensitat del 15% amb un ajut màxim de 200.000 euros.

2.3. intensitat del 15% amb un ajut màxim de 500.000 euros a 11.250.000 d’euros.

2.4. intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000 euros a 11.250.000 d’euros.

2.5. intensitat del 15% amb un ajut màxim de 1.000.000 d’euros a 11.250.000 d’euros.

2.6. intensitat del 10% amb un ajut màxim de 1.000.000 d’euros a 11.250.000 d’euros.

 

Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?

 

Des del 5 de maig fins al 29 de juny de 2023.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top