Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 anys i més (Catalunya)

Quin és l’objectiu d’aquesta subvenció?
El Programa 30 Plus té com a objectiu la inserció al mercat laboral de persones desocupades de 30 anys i més

 

Qui podrà ser destinatari d’aquest programa?
Les persones en situació de desocupació de 30 anys i més, inscrites a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades i que compleixin els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

La condició de DONO de la persona participant s'haurà d'acreditar dins dels set dies anteriors a l'inici de la primera actuació en el programa. En el cas que l'oficina de treball no confirmi el compliment d'aquest requisit, les persones destinatàries no seran subvencionables

 

Quines modalitats de justificació existeixen?

  • Línia 1. Entitats promotores: Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a. Les entitats del sector públic podran optar per compte justificatiu sense aportació de justificants per a ens locals o bé, un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a. Per la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a, cal que un/a auditor/a de comptes, inscrit/a com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC) dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), porti a terme la revisió del compte justificatiu amb l'abast que determinen aquestes bases reguladores i amb subjecció a les normes d'actuació de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. En els casos que l'entitat beneficiària estigui obligada a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu l'ha de portar a terme el/la mateix/a auditor/a. Si l'entitat beneficiària no està obligada a auditar els seus comptes anuals, pot designar l'auditor/a de comptes. L'entitat beneficiària està obligada a conservar i a posar a disposició de l'auditor/a de comptes tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles per a la justificació de les subvencions. Aquesta mateixa obligació la té respecte a les actuacions de comprovació i control previstes en la normativa aplicable.
  • Línia 2. Entitats contractants: Justificació per mòduls.

 

Quin contingut han de tenir les justificacions?
Línia 1. Entitats promotores.

  • Memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Ha d'estar en concordança amb el contingut de la memòria tècnica presentada juntament amb la sol·licitud.
  • Memòria econòmica sobre el cost de cadascuna de les actuacions realitzades.

Línia 2. Entitats contractants (modalitat de justificació per mòduls)

  • Declaració del/de la beneficiari/ària amb la identificació de les persones contractades i la jornada realitzada durant tot el període subvencionable i mesos treballats per cadascuna d'elles, amb indicació de les persones referents assignades per l'entitat contractant.
  • Quantia de la subvenció per a cada persona contractada calculada sobre la base del mòdul fix pel quocient entre la jornada realitzada i la jornada ordinària de l'entitat contractant i pels mesos treballats.
  • Informe, per a cada persona participant, on constin les tasques realitzades durant tot el període de contractació.
  • Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència. Les actuacions que tenen el cost unitari com a modalitat de finançament queden acreditades amb la comprovació de la realització efectiva de l'acció i el compliment dels resultats al qual estan vinculats, mitjançant les conclusions del procés de verificació in situ del projecte i de la verificació del compte justificatiu.
  • El beneficiari no està obligat a presentar els estats comptables, ni les factures o d'altres documents de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil.

 

Quin és el termini i el lloc de presentació de la subvenció?
Un cop finalitzades les actuacions, les entitats promotores hauran de presentar la justificació de la subvenció corresponent a cada actuació en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la finalització del termini d'execució de l'actuació subvencionada.

Les entitats contractants disposaran del termini de dos mesos, a partir de la data de finalització de cadascun dels contractes, per presentar el compte justificatiu. En cas que una mateixa entitat contractant contracti diverses persones i aquests contractes formin part d'una mateixa sol·licitud de subvenció, els dos mesos seran comptats des de la finalització del darrer contracte. En cas que l'entitat contractant subscrigui un contracte de treball amb la persona participant de durada superior al període subvencionable, que serà d'entre 6 i 9 mesos, el termini de presentació de la justificació econòmica serà de dos mesos a partir de la finalització del període subvencionable corresponent.
La persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers.

 

Les entitats beneficiàries poden renunciar-hi?
Les entitats beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents. La renúncia es podrà presentar fins al dia anterior a la data d'inici del període de presentació de la justificació econòmica.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top