Primera sanció per la no presentació dels comptes anuals

La setmana passada vam tenir notícies que una societat activa ha rebut una sanció per la no presentació dels Comptes Anuals

La Llei de Societats de Capital és clara al respecte. A l’incomplir l’obligació de dipositar dins del termini legal establert els comptes anuals, no s’inscriuran al Registre Mercantil més documents sobre la societat mentre persisteixi l’incompliment. 

Sí, a més, passa un any des que es tanca l’exercici social i no es dipositen els comptes anuals, el Registrador Mercantil no inscriurà cap document que s’hagi presentat posteriorment fins que es dipositin els comptes anuals. 

Cal recordar que, si l’empresa té una facturació superior als 6 milions d’euros, es podria imposar una multa de fins a 300.000 euros. 

 

Què passa si no es presenten els comptes anuals dins del termini?
La manca de dipòsit dels comptes anuals dins del termini donarà lloc a la imposició a la societat d’una multa per import de 1.200 a 60.000 euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). Fins i tot pot augmentar a 300.000 euros el límit superior de la sanció en el cas de grans empreses. 

 

Quan és obligatori presentar els comptes anuals?
Aquest termini finalitza un mes després de l’aprovació dels comptes, que han de ser aprovats dins dels sis primers mesos des del tancament de l’exercici. Per tant, si estirem al màxim els terminis i aprovem els comptes l’últim dia, tindrem de termini fins el 30 de juliol

Des de TAX Economistes i Advocats, t’aconsellem que compleixis amb aquest requisit legal, perquè sembla ser que les sancions per no fer-ho ja han arribat.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top