Prevenció blanqueig de capitals i finançament del terrorisme: deures i obligacions en el sector financer/assegurances

T’informem de les ampliacions, deures i obligacions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (PBCiFT) que són d’aplicació, a totes les entitats que operen en el sector financer/assegurances, com a conseqüència de la Directriu EBA/GL/2022/05 (la Directriu EBA).  

Amb l’objectiu d’aportar major rigor, organització i delimitació de funcions i responsabilitats en matèria de PBCiFT, la Directriu EBA ha establert un nou marc de funcions i responsabilitats en els nivells organitzatius amb major responsabilitat. Per això, ha definit un marc detallat d’aquestes funcions i responsabilitats en aquest àmbit pels següents col·lectius: 

Funcions i Responsabilitats de l’Òrgan d’Administració
La Directriu EBA detalla i especifica els àmbits de responsabilitat (indelegable) en matèria de PBCyFT. En aquest sentit, destaca el detall en relació al deure de coneixement i aprovació dels riscos i procediments de PBCyFT, responsabilitat en relació al seguiment i informació dels informes i situació de compliment de l’Entitat i, en particular, de l’Administrador / Alt Directiu designat com a responsable en la matèria. 

Funcions i Responsabilitats de l’Administrador / Alt Directiu responsable de PBCiFT
Es detallen i amplien les funcions de l’Administrador / Alt Directiu responsable de PBCiFT (abans Representant davant el SEPBLAC). Se li assignen funcions de gestió, supervisió i control, unit al deure de coordinació i comunicació amb l’Òrgan d’Administració i els responsables del compliment operatiu. S’estableixen els requisits d’idoneïtat i nomenament. 

Funcions i Responsabilitats del Responsable de compliment de la PBCiFT
La Directriu EBA especifica i detalla un nou marc de funcions i responsabilitats englobades en els següents àmbits: 

 • Requisits d’idoneïtat i validesa del nomenament. 
 • Desenvolupament, comunicació i informació de les avaluacions de risc.
 • Desenvolupament de polítiques i procediments, incloent-hi el deure de supervisió en la seva aplicació. 
 • Deures de comunicació i informació. 
 • Deure d’aprovació operativa clients d’alt risc. 
 • Informació i coordinació amb l’Òrgan d’Administració. 
 • Pla de formació detallat i per capes per a l’Entitat, seguiment i validació. 
 • Informes, documents i Memòries PBC i FT de la seva responsabilitat. 
 • Àmbits i requisits d’externalització. 

Requisits i Consideracions pels Grups de Societats
La Directriu estableix els requisits per a la implementació de la funció de compliment de PBCiFT a nivell de Grup, contemplant els requisits generals a aquest nivell i els requisits de coordinació amb els deures aplicables a cada una de les entitats. 

RECOMANACIONS I PLA D’ACCIÓ
En virtut de tot allò comentat anteriorment, l’estructura i procediments de PBCiFT ha de contemplar i incorporar els requisits i detalls de funcions i responsabilitats en els tres nivells de responsabilitat. En aquest sentit, entenem que és necessari contemplar l’abast que aquesta Directriu té a l’Entitat i, en particular, les accions a realitzar en els següents àmbits: 

 • Actualització del Manual de PBCiFT. 
 • Actualitzar i Comunicar i Formalment les noves funcions i responsabilitats a cada un dels col·lectius.  
 • Realitzar la formació específica de la Directriu en els col·lectius afectats. 
 • Actualitzar els programes i plans de formació. 
 • Establir els nous requisits d’Informes i Documentació. 
 • Contemplar els requisits d’externalització. 
 • Contemplar els requisits de PBCiFT per a Grups. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top