Pressupostos Generals de l’Estat 2023: àmbit laboral

El passat 24 de desembre del 2022 es van publicar al BOE els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023. T’expliquem les principals novetats laborals que s’inclouen als pressupostos: 

Entrada en vigor del MEI
El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional va entrar en vigor l’1 de gener. Es tracta d’una cotització de 0,6 punts percentuals aplicable a la base de cotització per contingències comunes a totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta al sistema de la Seguretat Social on existeixi obligació de cotitzar per la cobertura de la pensió de jubilació. El 0,5% va a càrrec de l’empresa, i el 0,1% restant a càrrec de la persona treballadora. 

Augment de la base màxima de cotització de treballadors per comte aliè
Mentre no es produeixi l’increment del SMI pel 2023, les bases mínimes de cotització seran vigents, però la base màxima  pateix un fort increment. Contretament, al 2023 se situarà en 4.495,50€/mes i 149,85€/dia, cosa que suposa un augment d’un 8,6% respecte del 2022. 

Augment de la base màxima de cotització de treballadors autònoms
El 2023 ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per trams. Aquests són els 15 trams aplicables als rendiments nets de l’autònom: 


Noves bases de cotització per a treballadors autònoms per l’any 2023

 Trams de cotització Rendiments Nets Mensuals     Base Mínima     Base Màxima
1     Menys de 670 euros   751,63 euros/mes     849,66 euros/mes
2     Des de 671 a 900 euros     849,67 euros/mes     900 euros/mes

3    
Des de 901 a 1125,90 euros      898,69 euros/mes   1.166,70 euros/mes
4     Des de 1125,91 a 1.300 euros     950,98 euros/mes     1.300 euros/mes
5     Des de 1.301 a 1.500 euros     960,78 euros/mes     1.500 euros/mes
6        Des de 1.501 a 1.700 euros  960,78 euros/mes     1.700 euros/mes
7     Des de 1.701 a 1.850 euros     1.013,07 euros/mes     1.850 euros/mes
8     Des de 1.851 a 2.030 euros     1.029,41 euros/mes     2.030 euros/mes
9     Des de 2.031 a 2.330 euros       1.045,75 euros/mes   2.330 euros/mes
10     Des de 2.331 a 2.760 euros     1.078,43 euros/mes    2.760 euros/mes
11     Des de 2.761 a 3.190 euros        1.143,79 euros/mes  3.190 euros/mes
12     Des de 3.191 a 3.620 euros      1.209,15 euros/mes   3.620 euros/mes
13     Des de 3.621 a 4.050 euros     1.274,51 euros/mes     4.050 euros/mes
14     Des de 4.051 a 6.000 euros        1.372,55 euros/mes  4.495,50 euros/mes
15     Més de 6.000 euros      1.633,99 euros/mes   4.495,50 euros/mes

    

Increment de la prestació per desocupació
S’incrementa el percentatge que s’aplica al treballador a partir del dia 181 de la situació de desocupació amb dret a prestació fins al 60% a partir de l’1 de gener. La prestació s’aplicarà a tothom que a 1 de gener del 2023 percebés prestació per desocupació. 

Ampliació de l’increment del crèdit per a formació: empreses immerses en ERTOs o amb treballadors dins d’un Mecanisme RED
S’estendrà l’aplicació del crèdit pel finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada a empreses que formin a persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació o per una de les modalitats del Mecanisme RED. 

  • D’1 a 9 persones treballadores: 425 euros per persona.
  • De 10 a 49 persones treballadores: 400 euros per persona.
  • De 50 o més persones treballadores: 320 euros per persona.

Revalorització de les pensions a l’IPC
El 2023 les pensions tenen un increment percentual igual al valor mitjà de la taxa de variació interanual de l’Índex de Preus al Consum; cosa que suposa un augment del 8,5%. 

La mensualitat ordinària no podrà ser superior a 3.058,81€ (sense perjudici de les pagues extraordinàries) i el còmput anual estarà limitat a 42.823,34€. 

Les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva tenen un límit de 6.402,20€ anuals. En referència al complement de pensió en favor del pensionista que acrediti no tenir habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat a la persona pensionista el propietari/a amb el qual no tingui relació de parentiu fins a tercer grau ni sigui cònjuge o persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal per l’any 2023, tindrà un import de 525,00€ anuals. Si hi ha unitats familiars on convisquin diverses persones perceptores de pensions no contributives, només podrà percebre el complement la titular del contracte de lloguer o, en cas de ser diverses, la primera d’elles.  

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top