Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2023

El DOGC ha publicat la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos generals pel 2023 i la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic pel 2023. 

 

Quines són les novetats de l’àmbit tributari?
La llei de pressupostos conté mesures en matèria de taxes i del cànon de l’aigua, mentre que la llei de mesures inclou les següents novetats: 

Impost sobre la renda

 • Hi ha una millora en la deducció per donatius a les universitats catalanes, dels instituts universitaris i d’altres centres d’investigació integrats o adscrits a universitats catalanes, i dels centres d’investigació promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. 
 • La deducció passa d’un 25% a un 30%, amb el mateix límit del 10% de la quota íntegra autonòmica, però se sotmet a un nou límit conjunt amb la deducció estatal per donatius a entitats sense ànim de lucre, no podent superar la suma d’ambdues deduccions el 100%. 

Impost sobre successions i donacions

 • Es milloren els requisits de la reducció del 95% en la donació de diners a favor de descendents per a constituir o adquirir un negoci professional o una empresa o per adquirir participacions passant de 125.000 fins als 200.000 euros, i en cas que el donatari presenti un grau de discapacitat igual o superior al 33% el límit es fixa en 400.000 euros, en comptes dels 250.000 previstos anteriorment. A més, s’aplicarà a qualsevol donatari amb independència de la seva edat, a l’haver-se suprimit el requisit que el condicionava a què el donatari tingués menys de 40 anys. 
 • S’estableix una nova reducció del 95% per la donació de finques rústiques de dedicació forestal per a cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins al tercer grau condicionat al manteniment de la finca al patrimoni del donatari durant els 10 anys següents. 
 • Es modifica la reducció per la donació d’habitatge que constitueixi el primer habitatge habitual del donatari, o per la donació de diners per a l’adquisició del primer habitatge habitual, en primer lloc, també es beneficiarà de la reducció la donació de terrenys o de diners per a l’adquisició de terrenys quan tinguin per objecte la construcció en aquests del primer habitatge habitual del donatari. D’altra banda, es regulen els requisits i les condicions perquè l’immoble tingui la consideració d’habitatge habitual, substituint la remissió genèrica que es realitzava a la normativa de l’IRPF. 
 • L’opció d’ajornament excepcional fins a dos anys per a tots aquells que se sol·licitin des del 18 de març del 2023 tot i que el fet imposable s’hagués meritat abans d’aquesta data, sempre que es trobi en període voluntari de presentació i pagament, i si és el cas pròrroga, de la corresponent autoliquidació. 

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 • Es modifiquen els tipus reduïts en l’adquisició d’habitatge habitual per a famílies nombroses, persones amb discapacitat, joves i famílies monoparentals, actualitzant el topall a la base imposable per a l’accés al benefici fiscal, anteriorment fixat en 30.000 euros i que actualment passa a 36.000 euros, i fent una regulació dels requisits i condicions per tal que l’immoble tingui la consideració d’habitatge habitual, substituint la remissió genèrica que es realitzava a la normativa de l’IRPF. 
 • Respecte a les famílies nombroses i les famílies monoparentals, la base màxima per a accedir al tipus reduït, es millora l’increment fins als 14.000 addicionals per cada fill que excedeixi del mínim per tal que la família tingui la consideració de família monoparental de categoria especial, o de família nombrosa, segons correspongui. 
 • Com a novetat, s’inclou una nova bonificació del 100% per a les escriptures públiques relatives a la promoció i explotació d’habitatges en règim de cessió d’ús, on intervinguin cooperatives d’habitatges sense ànim de lucre i d’iniciativa social, per a ús habitual i permanent o destinats a residències per a persones grans o amb discapacitat. 

Impost sobre el patrimoni

 • Es realitzen modificacions de caràcter tècnic, suprimint a la bonificació de les propietats forestals la precisió sobre els efectes des del 31 de desembre del 2011. 

Impostos propis, taxes i cànons

 • Impost sobre els habitatges buits: s’incrementen els tipus aproximadament en un 30%; es precisa que la transmissió d’un habitatge buit no comporta el reinici del còmput dels dos anys perquè un habitatge adquireixi aquesta condició pel seu titular; i, es modifica el sistema de càlcul de la bonificació aplicable als subjectes passius que destinin el seu parc d’habitatges al lloguer assequible. 
 • Impost sobre les estades en establiments turístics: es modifica amb efectes des de l’1 d’abril del 2023 les tarifes aplicables a les embarcacions en creuer, minorant la tarifa per a estades de més de 12 hores i incrementant-la per a estades inferiors a 12 hores.
 • Es realitzen precisions tècniques en l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, alguna de les quals tindrà aplicació a les liquidacions dels exercicis 2020 i 2021. 
 • S’aprova el llibre quart del codi tributari de Catalunya, es modifica la tributació sobre el joc, nombroses taxes i s’estableixen mesures addicionals sobre el cànon de l’aigua addicionals a les ja esmentades respecte a la Llei de pressupostos. 


Vols saber si alguna d’aquestes novetats t’afecta directament? Contacta amb nosaltres. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top