Presentació model 347. Declaració anual d’operacions amb tercers

El proper 28 de febrer del 2022 finalitza el termini per presentar el model 347 referent a la declaració anual de les operacions de la vostra empresa amb tercers i que aquestes operacions hagin superat, per una mateixa persona o entitat, durant l’exercici 2021 la quantitat de 3.005,06 €.

Amb l’objectiu de realitzar el model 347 de la vostra empresa i donar-li un servei més personalitzat i evitar sancions per la presentació fora de termini, us agrairem que ens faciliteu la informació necessària per a la confecció de la declaració esmentada, si us afecta en el vostre cas particular, ABANS DEL DIA 7 DE FEBRER. És imprescindible, per cada un dels clients o proveïdors declarats, la següent informació:

  • NIF
  • Cognoms i nom o raó social
  • Codi postal
  • Municipi
  • Import desglossat de forma trimestral

Et recordem...

Qui ha de presentar el model 347?

Estan obligats a presentar-lo les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, i les associacions i comunitats de propietaris  que hagin superat, per una mateixa persona o entitat, la quantitat de 3.005,06€ (IVA inclòs).

Si estàs inclòs en el SII (Subministrament Immediat d’Informació) no has de presentar aquesta declaració.

Què es declara en el model 347?

Qualsevol tercer amb el qual s’hagin realitzat operacions que en un conjunt superin els 3.005,06€ durant l’any natural. La informació s’ha de desglossar per trimestres, excepte els imports rebuts en metàl·lic superiors a 6.000€, que s’informaran en termes anuals. El criteri temporal general és de l’anotació registral de la factura o document substitutiu.

Les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes que tributin a mòduls en l’IRPF i simultàniament en el règim simplificat de l’IVA o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, només hauran de presentar la declaració de les operacions per les quals hagin emès factura.

No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA han d'incloure en el model 347 les adquisicions de béns i serveis que siguin objecte d'anotació en el seu llibre de registre de factures rebudes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top