Presentació del model 720: declaració de béns i drets a l’estranger

El pròxim dia 31 de març finalitza el termini per a presentar el Model 720, “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger”, corresponent a l’exercici 2022.

Qui està obligat a presentar l’esmentada declaració?
Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol, sempre i quan es superin els 50.000€ per a cada una de les següents categories:

  • Comptes en entitats de crèdit
  • Valors, fons, assegurances i rendes
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles

Respecte d’aquells contribuents que ja han presentat una declaració en un exercici anterior, estaran obligats a la presentació de l’exercici 2022 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  • Que qualsevol dels saldos conjunts de les diferents categories informades a l’última declaració, hagi experimentat un increment superior a 20.000€.
  • Que s’hagi perdut la titularitat d’algun dels béns declarats anteriorment.

Quan s’ha de presentar?
El termini de presentació serà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023. La transmissió de la declaració informativa s’ha de realitzar obligatòriament per mitjans telemàtics.

Novetats:
D’acord amb la Llei 5/2022, de 9 de març, es van introduir les esmenes necessàries per adequar la legislació del model 720 al dret europeu.

Aquesta llei modifica la Llei 27/2024, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i el Text Refós de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat mitjançant Real Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides.

Destaquem:

  • Derogació de la sanció del 150% (Disposició derogatòria única)
  • Eliminació de les multes fixes de 100 a 5.000 €/dada (Disposició final quarta)
  • Eliminació guanys patrimonials no justificats i imprescriptibilitat per la no presentació en termini del model 720 (Disposició final cinquena)

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top