Pot entrar un inspector d’Hisenda al domicili d’una societat?

A l’article 142.2 de la Llei General Tributària s’estableix que “quan les actuacions inspectores ho requereixin, els funcionaris que desenvolupin funcions d’inspecció dels tributs podran entrar, en les condicions que reglamentàriament es determinin, a les finques, locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupin activitats o explotacions sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fets de les obligacions tributàries o existeixi alguna prova d’aquests”.

 

Entrada al domicili constitucionalment protegit
En cas de voler entrar al domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari o realitzar registres en aquest per tal de portar a terme actuacions o procediments d’aplicació dels impostos cal:
- Obtenir el consentiment de l’obligat tributari o;
- Aportar una autorització judicial

 

La jurisprudència del Tribunal Suprem
En recents sentències el Tribunal Suprem ha anat imposant cada vegada més exigents requisits a la Inspecció tributària per accedir per sorpresa al domicili del contribuent, tenint en compte que en aquests casos està en joc el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili de les persones físiques i jurídiques, prevista a l’article 18.2 de la Constitució.

Entre aquests requisits destaca l’exigència que l’autorització d’entrada no es podia concedir sense estar connectada amb l’existència d’un procediment inspector ja obert i l’inici del qual s’hagués notificat a l’inspector. 

 

Modificacions introduïdes per la Llei 11/2021 en relació amb l’entrada al domicili dels obligats tributaris
La Llei 11/2021, de prevenció i lluita contra el frau fiscal aprovada el passat mes de juliol va modificar l’article 113 de la Llei General Tributària, que queda redactat de la següent manera:

“...Tant la sol·licitud com la concessió de l’autorització judicial es podran practicar, fins i tot amb caràcter previ a l’inici formal del corresponent procediment, sempre que l’acord d’entrada contingui la identificació de l’obligat tributari, els conceptes i períodes que seran objecte de comprovació i s’aportin a l’òrgan judicial.”

Amb aquesta nova redacció queda per llei que per sol·licitar l’autorització no és necessari que el procediment estigui obert, pel que sembla que la Inspecció pot tornar a sol·licitar les autoritzacions i tot i les resolucions del Tribunal Suprem que deien que no (basades en la redacció anterior que no es deia res).


Què cal tenir en compte?
Finalment, part de la doctrina ha posat sobre la taula la possible inconstitucionalitat de la modificació legislativa al tractar-se de la regulació d’un dret fonamental, com és el dret a la inviolabilitat del domicili constitucionalment protegit, resultant exigible l’aprovació mitjançant una llei orgànica, d’acord amb allò disposat a la Constitució, tal i com s’adverteix a la Sentència del 23 de setembre del 2021, dictada després de l’entrada en vigor de la modificació de l’article 113 de la LGT.

Per tant, haurem d’esperar a veure com acaba aquesta batalla judicial per l’autorització d’entrada en domicilis de la Inspecció tributària.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top