Plans de pensions: límits i novetats per al 2022

Amb la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, l'aportació màxima anual a realitzar en plans de pensions individuals va passar de ser 2.000 euros a 1.500 euros.

Però en aquesta mateixa norma s'introdueix una nova possibilitat per a aplicar aquest incentiu fiscal que permet reduir la nostra base imposable. Ho resumim en aquest quadre:

Diferències per a l'exercici 2022:

- L'aportació màxima anual a plans individuals passa de 2.000€ a 1.500€.

- L'aportació màxima anual a plans empresarials col·lectius puja de 8.000€ a 8.500€.

- Per a aquest segon tipus d'aportacions a plans d'ocupació col·lectius, es permet als treballadors realitzar aportacions individuals als plans col·lectius sempre que s'aporti igual o inferior import que la contribució empresarial realitzada. És aquí on apareix la principal novetat respecte el 2021.

Així, els empleats podran aportar fins a un màxim de 4250€/anuals a plans d'ocupacions col·lectives, a més d'una aportació anual màxima de 1.500€ als seus plans de pensions individuals, fins a aconseguir el límit màxim conjunt de 8.500€ fixat a partir del 2022.

Si l'empresa realitza una aportació a nom del treballador com a pagament en espècie del seu salari per import de 3.000 euros durant l'exercici 2022, l'aportació màxima que podria realitzar vindria donada per 1.500€ d'aportació màxima a un pla individual qualsevol i altres 3.000€ al mateix pla col·lectiu on hagi aportat l'entitat per a la qual treballem.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top