Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2021-2023

El 29 de novembre del 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball  Seguretat Social 2021-2023 i ja s’ha publicat al BOE amb el subtítol “Cap a un nou model d’Inspecció de Treball i Seguretat Social”.

 

El Pla s’estructura en tres eixos bàsics d’actuació:

1. Contribució a la millora de la qualitat de l’ocupació, garantia dels drets de les persones treballadores, lluita contra la precarietat i el frau en matèria laboral i de seguretat social i igualtat efectiva entre homes i dones.
2. Reforçar la capacitat d’actuació de la ITSS en tots els espais on exerceix les seves competències de control, incrementant les facultats d’actuació de la ITSS.
3. Modernització i enfortiment dels diferents elements del sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social; destacant la integració plena i definitiva de les noves tecnologies a la prestació del servei: intel·ligència artificial, administració electrònica, nous perfils tècnics i informàtics del personal, interconnexió, teletreball, etc...

 

Actuacions destacades relatives al primer eix:

 • Control i revisió dels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTOs) per tal de detectar i evitar fraus com el cobrament de la prestació per atur i la continuïtat a la feina.
 • Control del compliment de la normativa reguladora del teletreball (Llei 10/2021, del 9 de juliol, de treball a distància).
 • Control del compliment de la normativa d’igualtat per tal d’eliminar discriminació per raó de sexe i la bretxa salarial i per comprovar l’existència de plans d’igualtat i el correcte registre salarial.

La ITSS també s’ocuparà d’altres matèries:

 • Revisió del compliment de les mesures de protecció enfront a la COVID-19 a les empreses mitjançant campanyes específiques.
 • Control de la contractació temporal i a temps parcial per tal de reduir la seva utilització abusiva, especialment en referència als contractes de molt curta durada.
 • Control de la subcontractació i la durada dels contractes d’obra o servei, en línia amb la recent jurisprudència del TS.
 • Comprovació del compliment dels drets de conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Control del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, especialment en aquelles empreses amb elevats índexs de sinistralitat laboral.
 • Control de l’existència i compliment de protocols contra assetjament laboral.
 • Lluita contra el frau a la Seguretat Social i la cotització indeguda de salaris, i també respecte al frau en els ajuts públics en matèria d’ocupació i de formació per a l’ocupació.
 • Inspecció de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Control del treball no declarat, dels “falsos autònoms”, dels treballadors estrangers i de les persones que són objecte de tracta amb finalitats d’explotació laboral; i dels becaris, per tal d’evitar les irregularitats en aquests àmbits.
 • Control de la contractació, cotització i retribució en l’àmbit dels treballadors de la llar (Pla d’Actuació de la ITSS al sector de la llar), amb la finalitat de detectar tant el treball irregular com la retribució per sota del Salari Mínim Interprofessional. La ITSS oferirà als ocupadors assistència tècnica i informació perquè procedeixin a la regularització dels salaris que es trobin per sota del Salari Mínim Interprofessional i la correlativa regularització de les cotitzacions a la Seguretat Social.

 

Quines són les prioritats del Pla 2021-2023?

 • Temps de treball
 • Modalitats de contractació
 • Subcontractació i cessió de treballadors
 • Prevenció de riscos laborals
 • Conciliació
 • Igualtat a la feina entre homes i dones, que inclou l’establiment de sistemes de detecció de la bretxa salarial
 • Ocupació de persones amb discapacitat o treballadors estrangers
 • La infracotització a la Seguretat Social, el treball autònom falsament declarat i l’economia irregular

Respecte als becaris i pràctiques no laborals, s’ampliaran les actuacions dirigides a detectar si mitjançant aquestes figures s’encobreixen veritables relacions laborals en què no s’estan respectant els drets del treballador.

I en referència a la detecció del fals treball autònom, es potenciarà el creuament de dades amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social i el disseny d’un sistema per la cerca d’empreses interposades que afavoreixin aquesta tipologia de frau.

Està previst que la ITSS segueixi remetent cartes a les empreses indicant els canvis o regularitzacions que han de fer per no incórrer en infracció, amb l’advertència que es procedirà a incoar actes d’infracció i/o liquidació, si les empreses no porten a terme aquestes regularitzacions i persisteixen en les conductes infractores.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top