Pla de Control Tributari i Duaner 2023

En què consisteix el Pla de Control Tributari i Duaner?
Està format per directrius generals que contenen una referència concreta a les línies d’actuació de prevenció i control del frau que es consideren més rellevants. Constitueixen un mecanisme de reforç i consolidació de les actuacions desenvolupades ja en anys anteriors, a la vegada que n’incorporen d’altres de noves adaptades al context econòmic-social i normatiu en el qual l’Agència Tributària desenvolupa la seva activitat habitual, garantint la continuïtat i la uniformitat de les tasques habituals de comprovació i investigació del frau que desenvolupa amb generalitat. 

Les directrius del pla giren al voltant de cinc grans pilars: 

 • Informació i assistència. 
 • Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau. 
 • La investigació i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner. 
 • El control del frau en fase recaptatòria. 
 • La col·laboració entre l’Agència Tributària i les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes. 

Quines novetats i objectius s’hi incorporen el 2023?

 • La implantació d’un nou model d’informació i assistència, que integra tots els canals existents mitjançant la vertebració d’una coordinació entre els serveis d’assistència presencials i telefònics, disseminats per tot el territori nacional, amb les Administracions d’assistència Digital Integral, que passen a prestar, no únicament assistència digital als contribuents, sinó també als propis companys en les labors d’assistència que els demandin, mantenint així una permanent connexió amb aquests, i aconseguint homogeneïtat en referència a protocols d’actuació i criteris. 
 • En la imposició de sancions tributàries s’establiran criteris sancionadors de manera que s’incorpori com a element rellevant l’historial de compliment i incompliment del contribuent en l’avaluació de l’existència de l’element subjectiu en determinats tipus de conductes. 
 • Es pretén avançar en la millora de les tasques de planificació i selecció de les actuacions de control que realitza cada any la AEAT, i es prestarà atenció a la reiteració de les tasques de comprovació en cas que s’hagin efectuat regularitzacions prèvies i no s’hagi consolidat un canvi de comportament del contribuent. 
 • En l’àmbit tributari existeixen projectes i iniciatives centrades en una tributació empresarial adaptada al segle XXI, un sistema tributari just i senzill adaptat a una economia digitalitzada i de lluita contra el canvi climàtic i un bona gestió fiscal dins i fora de la Unió Europea i la lluita contra la competència fiscal perjudicial. 
 • En l’àmbit de la fiscalitat directa destaquen: la detecció i reacció davant entitats opaques que ocultin l’efectiva titularitat de drets i actius, una major harmonització en l’expedició de certificats de residència i la devolució d’impostos pagats per no residents mitjançant el mecanisme de retenció, així com la modificació de la Directiva de cooperació Administrativa respecte de les obligacions de subministrament d’informació relatives a criptoactius o la publicació dels tipus efectius de gravamen. 
 • En fiscalitat indirecta, destacarà el paquet de l’IVA digital, que contemplarà una ampliació de les finestretes úniques a nivell UE, el tractament en l’IVA de les plataformes d’intermediació en serveis i la modernització dels sistemes de subministrament d’informació a les Administracions Tributàries. També es contempla una revisió de l’IVA del sector turístic. 
 • Bona gestió fiscal: es preveu l’ampliació de l’àmbit del Codi de Conducta de fiscalitat empresarial respecte de règims fiscals perjudicials i un reforç dels criteris de la llista de jurisdiccions no cooperatives. 
 • En matèria de cooperació duanera, els objectius són: enfortir la participació de les duanes a la seguretat interior de la Unió Europea: la millora de la cooperació entre les duanes i altres organismes encarregats de l’aplicació de les lleis: el reforç de la cooperació amb altres agències de la UE com EUROPOL, FRONTEX o EUROJUST; així com de la presència de les duanes en aquestes i l’increment de la cooperació internacional amb tercers països. 
 • La AEAT serà l’òrgan encarregat de posar en marxa el 2023 els dos nous gravàmens temporals i el nou impost temporal introduïts per la Llei 38/2022, de 27 de desembre: els gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. L’Agència Tributària assumirà les competències d’exacció, gestió, comprovació i recaptació respecte d’aquests dos gravàmens temporals, tot i tractar-se d’una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, i exercirà les competències que li son pròpies respecte del citat impost temporal.
 • La Llei 13/2022, del 7 de juliol, General de Comunicació Audiovisual, introdueix diverses modificacions en el sistema de finançament del prestador del servei públic de comunicació audiovisual estatal. S’atribueix a la AEAT la gestió, liquidació, inspecció i recaptació, tant en període voluntari, com en període executiu, de l’aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de la plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una Comunitat Autònoma. S’escometran per tant els desenvolupaments necessaris per a la gestió de l’esmentada aportació. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top