Pla de control Tributari 2022: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

El passat 31 de gener, el BOE va publicar el pla de control tributari amb la seva lluita contra el frau fiscal pel l’exercici 2022. Resolució del 26 de gener del 2021, publicada el 31 de gener.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Declaració de la Renda
Trobarem molts més AVISOS al document de dades fiscals de l’IRPF de totes aquelles fonts de renda tant internes com internacionals de les quals es tingui coneixement amb la finalitat d’impulsar el compliment voluntari. Entre les novetats trobarem a disposició dels contribuents:

 • La informació sobre la Declaració Informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, model 179 i,
 • Avisos corresponents a la realització d’operacions amb monedes virtuals i criptoactius.

Sol ser habitual a aquest respecte, presentar declaracions que amb posterioritat hagin de ser modificades per oblits, noves informacions, etc.; per això i amb l’objectiu de facilitar la tramitació i resolució més àgil a través de la modificació de les pròpies declaracions ja presentades, s’implementaran nous sistemes d’assistència per alertar als contribuents de manera que es redueixin els possibles errors en la presentació.

Llibres Registres
Com ja va passar per primera vegada per l’exercici 2020 es podrà efectuar el trasllat automàtic del contingut dels llibres d’IRPF a les caselles corresponents del model de Renda de l’exercici 2021. Aquesta possibilitat està inclosa en el marc de la potenciació del control de les activitats econòmiques i els tributs empresarials mitjançant la implantació de sistemes de treball digitals que permetin la interacció amb els obligats tributaris en un format únic: si volem servir-nos d’aquesta opció hauran de ser utilitzats els nous formats dels Llibres Registre per IRPF i IVA habilitats per la pròpia AEAT.

Pagaments Fraccionats
Al llarg del 2022 s’implementarà l’opció de confeccionar el model 130 automàticament a partir de la informació continguda als llibres de registre dels contribuents que realitzen activitats econòmiques (com ja hem comentat també pel model 303 d’IVA).

Criptomonedes o Monedes virtuals
Durant l’exercici 2022 es desenvoluparan reglamentàriament les noves obligacions d’informació sobre monedes virtuals que regulin els models on es faciliti la seva informació. Previsiblement, la primera informació sobre aquests actius virtuals estarà disponible el 2023 respecte de l’exercici 2022. Aquesta informació sobre l’exercici 2022 permetrà comptar amb informació addicional en dades fiscals.


A més, es realitzaran actuacions encaminades a:

 • Obtenir informació procedent de diverses fonts relacionada amb les operacions realitzades amb monedes virtuals.
 • Sistematització i anàlisi de la informació obtinguda sobre la correcta tributació de les operacions realitzades i dels fons utilitzats en l’adquisició de monedes virtuals.
 • Potenciació de les eines informàtiques necessàries per tal de facilitar les actuacions de control de les transaccions amb monedes virtuals.
 • Enfortiment de la cooperació internacional.

Actuacions de control
A més dels controls basats en fonts d’informació interna, s’aplicaran nous controls basats en informació internacional, i tots ells destinats al control de:

 • Les titularitats “de conveniència” dels TPV’s que són utilitzades per evitar les actuacions d’embargament.
 • Nous models de negoci altament digitalitzats (economia digital).
 • Ciutadans deslocalitzats que disposin d’un nivell rellevant de patrimoni o de renda (control de patrimonis rellevants).
 • Rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents que actuen en territori espanyol.
 • Altres mesures de gestió recaptatòria:
  • Seguiment d’insolvències aparents. Control de deutors fallits per detectar possibles supòsits en els quals procedeixi la rehabilitació d’aquests per efectuar el cobrament dels deutes prèviament cancel·lats provisionalment com a crèdits incobrables.
  • Cooperació amb altres administracions públiques.
  • Projecte de NRC online. Implementació d’un nou sistema de registre i seguiment dels ingressos gestionats a través d’entitats col·laboradores.
  • Control del deute pendent en període executiu. Es procedirà a revisar el deute pendent en fase d’embargament, fonamentalment el més antic, de manera que s’agilitzi la finalització del procediment de constrenyiment.
  • Control de deutes suspesos i paralitzats. Es realitzaran actuacions de control i seguiment dels deutes paralitzats i suspesos. Per això es revisaran especialment els deutes o venciments suspesos per recurs o reclamació, agilitzant l’execució de sentències i resolucions.
  • Eficàcia dels deutes derivats i efecte inclòs en la recaptació. Durant el 2022 es realitzarà un seguiment dels deutes ingressats pels deutors després d’un acord de derivació de responsabilitat, així com del compliment i ingressos efectuats a partir d’aquest acord.
  • Control de garanties ofertes.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top