Pla de control Tributari 2022: Impost sobre el Valor Afegit

El passat 31 de gener, el BOE va publicar el pla de control tributari amb la seva lluita contra el frau fiscal pel l’exercici 2022Resolució del 26 de gener del 2021, publicada el 31 de gener.


Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Llibres Registres
A partir del primer trimestre del 2022, els contribuents (no obligats a SII) podran confeccionar el seu model 303 automàticament a partir de la informació continguda als seus llibres registre (portats d’acord amb el format estandarditzat de la AEAT) similar a l’existent pel model 100. Es podran importar trimestralment les dades dels llibres per tal d’omplir automàticament l’autoliquidació corresponent al període, de manera que tindrà tot el model 303 autoemplenat per presentar-lo.

A més, com a novetat, durant l’any 2022, podran realitzar llibres agregats els contribuents en:

 • Prorrata general
 • El règim especial de béns usats
 • Règim especial d’agències de viatge i
 • Règim especial de criteri de caixa.

Comerciants Minoristes
Els òrgans de control de l’Agència Tributària desenvoluparan de nou l’any 2022, actuacions tendents a comprovar la correcta aplicació del règim de recàrrec d’equivalència de l’Impost sobre el Valor Afegit, ja iniciades durant els exercicis 2020 i 2021.

Els comerciants minoristes els clients dels quals són principalment consumidors finals tenen l’obligació, a més de suportar les quotes d’IVA que els han de repercutir els seus proveïdors, suportar el recàrrec d’equivalència com a compensació per quedar exonerats de presentar posteriorment autoliquidacions trimestrals de l’impost. Així, els òrgans de control de l’Agència Tributària desenvoluparan actuacions tendents a comprovar la correcta aplicació del règim de recàrrec d’equivalència de l’Impost sobre el Valor Afegit en una doble vessant:

1. La identificació davant els seus proveïdors com a subjectes inclosos en aquest règim de recàrrec d’equivalència dels comerciants minoristes i que figuren correctament censats al règim especial.
2. Control sobre els proveïdors d’aquests comerciants minoristes per tal de verificar que han repercutit el recàrrec i, en cas contrari, exigir-los l’ingrés dels recàrrecs no repercutits.

Aquestes actuacions afectaran a:

 • Proveïdors dels Minoristes.- Per tal de verificar que han repercutit el recàrrec i, en cas contrari, exigir-los l’ingrés dels recàrrecs no repercutits.
 • Comerciants Minoristes.- Per tal de verificar que figuren correctament censats al règim de recàrrec d’equivalència, i que comuniquen la seva condició de comerciant minorista a efectes de la inclusió a les factures emeses pels seus proveïdors del recàrrec corresponent.
 • Depuració censal amb altes d’ofici en els casos en què es detecta l’aplicació a la pràctica del règim sense la corresponent alta al cens.

Especialment durant l’any 2022 s’atendrà a les implicacions fiscals en IVA i IRPF de les relacions jurídiques pretesament mercantils entre empesa i treballador quan la qualificació adequada per a aquestes relacions sigui la de relacions laborals.

 

Operacions amb l’Exterior
Dins de l’estratègia nacional de lluita contra les trames, durant l’exercici 2022, inclou com a objecte d’especial seguiment les següents operacions:

 • Mesures de control preventiu del Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI) per tal de depurar-lo, permetent l’accés exclusivament d’aquells operadors amb activitat econòmica real que no participin de les pràctiques irregulars.
 • Control del cens d’entitats amb la finalitat d’excloure aquelles que són potencials clients per ser utilitzats per les organitzacions criminals per la comissió de delictes.
 • Comprovació i investigació combinades de les importacions de productes de consum, tèxtils i altres amb origen asiàtic.
 • Control sobre les trames de frau a l’IVA intracomunitari que operen al sector de vehicles.
 • Control sobre els dipòsits fiscals i dipòsits diferents dels duaners per evitar la utilització d’aquests règims amb finalitats d’elusió fiscal.
 • Control del reemborsament de l’IVA suportat en les adquisicions de béns efectuades pels viatgers no residents al territori d’aplicació de l’impost.

En matèria d’intercanvi d’informació, es continuarà potenciant la col·laboració entre l’Agència Tributària i les Administracions Tributàries Autonòmiques en la transmissió de la informació d’Operacions immobiliàries significatives a l’objecte de determinar la seva tributació per l’Impost sobre el Valor Afegit o, alternativament, pel concepte “Transmissions Patrimonials Oneroses” de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Alhora, aquestes accions permetran la lluita contra l’ús de sistemes de processament de la informació empresarial que, instal·lats especialment a les caixes registradores, permetran l’ocultació de les vendes veritables d’una activitat (economia submergida).

Es prestarà atenció específica a l’activitat de les plataformes d’Internet dedicades a la venda de béns o serveis béns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top