Pla de control Tributari 2022: Altres aspectes

El passat 31 de gener, el BOE va publicar el pla de control tributari amb la seva lluita contra el frau fiscal pel l’exercici 2022. Resolució del 26 de gener del 2021, publicada el 31 de gener.

Relació de la AEAT amb els representants i assessors dels contribuents
Començar destacant un aspecte que considerem rellevant per tots aquells subjectes que actuen com a representants i assessors dels contribuents, ja que per aquest exercici 2022, l’Administració pretén continuar amb l’impuls de les eines (ja implementades durant el 2020) informàtiques capaces de permetre interactuar a aquestes persones amb la Inspecció sense necessitat de desplaçar-se a la seu de l’òrgan inspector actuant; la connexió per vídeo per les diligències de constància de fets que habitualment s’utilitzen en els procediments de comprovació inspectora va permetre durant el 2021 la possibilitat que també s’utilitzessin aquests procediments per la signatura de les actes d’inspecció. Doncs bé, durant l’any 2022 l’ús d’aquest sistema informàtic (VIVI) es consolidarà també per la signatura de les actes, fent d’aquest un sistema recurrent d’interrelació amb l’obligat tributari o els seus representants.

 

Duanes i impostos especials
ÀMBIT DUANER.- Durant l’any 2022, es prestarà especial atenció als determinats riscos tributaris amb el control:

 • Del valor a la duana declarat i els ajustaments sobre el valor de transacció.
 • De l’origen declarat i la seva correlació amb el conjunt d’informació disponible per l’Administració tributària.
 • De la classificació aranzelària de les mercaderies.
 • Control dels despatxos a lliure pràctica de béns per la seva posterior entrega en un altre Estat membre.
 • Control de les operacions de comerç electrònic.

IMPOSTOS ESPECIALS.- Continuarà (com en anys precedents) el control específic del moviment i existències de productes en fàbriques, dipòsits fiscals i magatzems fiscals, en relació amb els Impostos Especials de Fabricació. Compliment de les novetats normatives respecte de la tinença dels llibres de comptabilitat d’existències. A més, altres diferents actuacions en l’àmbit de cada impost especial (hidrocarburs, electricitat, determinats mitjans de transport, etc).

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS.- En relació amb l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte Hivernacle, es desenvoluparan actuacions tendents a “explotar” les dades facilitades a la AEAT en virtut de la nova informació prevista al model 586. Es donarà especial rellevància al control d’ús de les autoritzacions, incloent-hi visites, sempre que resulti factible donada la situació sanitària, a les instal·lacions on es troben emmagatzemades les mercaderies o on es realitza la transformació autoritzada.

 

Altres aspectes
Per últim, finalitzar aquest apropament al Pla Anual de Control Tributari i Duaner pel 2022, recalcant aspectes com:

 • CARTES AVÍS DIRIGIDES ALS CONTRIBUENTS. L’Administració seguirà emetent cartes avís dirigides a aquells contribuents, dels sectors escollits, que incorrin en determinats paràmetres de risc d’incompliment quan s’observi que aquests paràmetres es mantenen de forma continuada al llarg dels últims exercicis.

Així, determinats contribuents coneixeran la valoració que del seu comportament fiscal realitza la Inspecció d’Hisenda i podran, a decisió pròpia, o bé explicar que les informacions que han determinat aquesta valoració no són correctes, o bé directament procedir a rectificar la seva situació fiscal, especialment en relació amb les autoliquidacions següents, obviant així  costosos procediments de comprovació.

 • DEVOLUCIONS I BENEFICIS FISCALS.- Es continuaran les actuacions de comprovació de les sol·licituds de devolució, iniciant-se actuacions inspectores quan, per la quantia o tipologia d’aquestes devolucions, es requereixi la realització d’aquestes. 
 • DISOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE SOCIETATS.- Es comprovarà la correcta declaració de les quotes de liquidació als socis en la dissolució i liquidació de societats dissoltes i liquidades analitzant la diferència entre el valor de la quota de liquidació i el valor d’adquisició de les accions.
 • SISTEMES INFORMÀTICS QUE PERMETEN I FACILITEN L’ALTERACIÓ DELS REGISTRES COMPTABLES.- Al 2022, es prestarà encara una major atenció i control que en els exercicis previs, estenent-se aquestes labors de control a la fabricació, producció i comercialització d’aquests en el marc del desenvolupament reglamentari d’aquesta matèria previst després de la llei del frau del 2021. Es realitzarà el desenvolupament reglamentari de la prohibició de doble ús per establir de manera immediata les condicions mínimes a complir pels sistemes de facturació empresarial.
 • COMPTE CORRENT EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.- S’ha habilitat la presentació exclusivament electrònica del model de sol·licitud d’inclusió i comunicació de renuncia al sistema de Compte Corrent en matèria Tributària: s’ha de realitzar a través d’un formulari electrònic normalitzat.
 • VISITES I PERSONACIONS.- Sempre que les circumstàncies socials i sanitàries actuals i futures ho permetin es té planificat, a les visites de l’àrea de Gestió d’Inspecció en l’ajuda a les Grans Empreses que anualment es realitzen, incloure un mòdul de control i verificació censal que assegurarà la correcció de les dades declarades en relació, entre d’altres, amb els epígrafs d’activitat econòmica, els socis i partícips, els administradors o els domicilis on es desenvolupa l’activitat.
 • COMERÇ ELECTRÒNIC.- Durant el 2022 l’Agència Tributària reforçarà les mesures necessàries per tal de garantir un adequat control de l’activitat econòmica que es realitza via comerç electrònic amb especial control en aquells casos en què puguin existir diferències entre els imports declarats i els que es deriven de la informació obtinguda.
 • DERIVACIONS DE RESPONSABILITAT.- Conjuntament amb l’exigència de deutes a Tercers. Es continuarà amb aquest tipus d’actuacions per la AEAT dirigides a identificar a tercers responsables o d’altres persones al càrrec de les quals la Llei imposa l’obligació de pagament, i a acreditar la concurrència dels supòsits de fet previstos a la norma per exigir-los el pagament dels deutes. Ha funcionat bé i clar “...no és qüestió de tocar el que va bé...”
 • LLUITA CONTRA L’ACTIVITAT NO DECLARADA I ECONOMIA SUBMERGIDA.- Es  reiteraran línies prioritàries de comprovació ja utilitzades i altres de noves com:
  • Presència en diferents sectors i models de negoci amb una major prioritat, en general, en aquells contribuents que pertanyin a aquells sectors o activitats que hagin estat menys afectats per l’entorn econòmic desfavorable que es deriva del COVID-19 i els efectes de la pandèmia o fins i tot sobre aquells altres que han vist créixer el seu negoci precisament com a conseqüència d’aquesta excepcional situació.
  • Especial observança de l’ús intensiu d’efectiu com a únic mitjà de pagament o la seva utilització per sobre de les limitacions quantitatives legalment establertes.
  • En activitats econòmiques on es detecti una presència intensiva de consumidors finals, executar les actuacions de control per tal d’evitar que es produeixi una falta de repercussió efectiva en l’última fase de la cadena de l’IVA.
  • Lluita contra l’ús de sistemes de processament de la informació empresarial que, instal·lats especialment a les caixes registradores, permetin l’omissió, interpolació o alteració d’operacions ocultant les vendes veritables d’una activitat.
  • Ús abusiu de la personalitat jurídica amb la principal finalitat de canalitzar rendes o realitzar despeses personals de persones físiques, de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables.
  • Reforçament de les personacions a les seus on es realitza, de manera efectiva, l’activitat econòmica.
  • Anàlisi de supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar.
  • Anàlisis globals del conjunt patrimonial, tant personal com de l’entorn familiar, on es puguin associar supòsits de divisió artificial de l’activitat que busquen minorar indegudament el seu nivell de tributació directa.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top