Permisos laborals per a les eleccions generals del 23 de juliol de 2023

El diumenge 23 de juliol es celebren les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. En aquest TAX Informa t’expliquem els permisos als que poden accedir els treballadors per exercir el seu dret a vot o bé si estan en una mesa electoral.

Permís per als treballadors i treballadores la jornada laboral dels quals coincideixi amb el dia de les eleccions

El diumenge 23 de juliol de 2023, les empreses han de concedir als treballadors que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís retribuït de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot.

Aquest permís està subjecte a les següents condicions:

 • Només tindran permís els treballadors que tinguin la condició d’electors.
 • Si la jornada de treball coincideix com a màxim fins a 2 hores amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals no caldrà concedir l’esmentat permís.
 • Si la jornada de treball coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l’ horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís de 2 hores.
 • Si la jornada de treball coincideix en 4 hores o més amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís general de 4 hores.
 • En el cas que la jornada laboral no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, els treballadors no tindran dret al permís retribuït.
 • Si el dia de les eleccions la jornada laboral fos inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís es reduirà proporcionalment.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, serà potestat de l’empresari.

¿Com es retribuiran els permisos?

 • El permís tindrà caràcter no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.
 • Si el salari està constituït en part per prima o incentiu, la part esmentada es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda pels treballadors pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.
 • A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventor@s per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

 • Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i que el dia 23 de juliol no gaudeixin del descans setmanal tindran dret a un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia esmentat, així com un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
 • Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i gaudeixin del descans setmanal el dia 23 de juliol, tindran dret a un permís retribuït de les 5 primeres hores del dia immediatament posterior, amb les mateixes condicions que en el cas anterior.
 • Aquest permís, de caràcter no recuperable, es retribuirà per part de l’empresa una vegada el treballador acrediti la seva actuació com a membre de la mesa o interventor.
 • La retribució es portarà a terme de la mateixa manera que en el cas dels treballadors amb la condició d’electors.
 • Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que el dia 23 de juliol no gaudeixin del descans setmanal, tindran dret a un permís retribuït durant la jornada completa d’aquest dia.
 • Si alguna de les persones treballadores incloses als articles 4, 5 i 6 d’aquesta Ordre hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari@, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

 • Els treballadors que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 23 de juliol de 2023, tindran dret a un permís retribuït i no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
 • De l’esmentat permís se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 13 de juliol de 2023.
 • En aquest cas s’aplicaran les mateixes normes respecte a la coincidència amb l’horari de treball però es substituiran totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX som especialistes en assessorament laboral, fiscal i legal per a empreses. Contacta’ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top