Permisos laborals per a les eleccions europees del 9 de juny del 2024

El diumenge 9 de juny se celebren les eleccions europees. En aquest TAX Informa t’expliquem els permisos als que poden accedir els treballador@s per exercir el seu dret a vot o bé si estan en una mesa electoral.

 

Permís per als treballador@s la jornada laboral dels quals coincideixi amb el dia de les eleccions

El diumenge 9 de juny del 2024, les empreses han de concedir als treballador@s que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís retribuït de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot.

Aquest permís està subjecte a les següents condicions:

 • Només tindran permís els treballador@s que tinguin la condició d’electors.
 • Si la jornada de treball coincideix com a màxim fins a 2 hores amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals no caldrà concedir l’esmentat permís.
 • Si la jornada de treball coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l’ horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís de 2 hores.
 • Si la jornada de treball coincideix en 4 hores o més amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís general de 4 hores.
 • En el cas que la jornada laboral no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, els treballador@s no tindran dret al permís retribuït.
 • Si el dia de les eleccions la jornada laboral fos inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís es reduirà proporcionalment.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, serà potestat de l’empresari@.

 

¿Com es retribuiran els permisos?

 • El permís tindrà caràcter no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.
 • Si el salari està constituït en part per prima o incentiu, la part esmentada es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda pels treballador@s pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.
 • A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresari@s tenen dret a sol·licitar als seus treballador@s l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Permís per als membres de mesa electoral o els interventor@s per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

 • Els treballador@s que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i que el dia 9 de juny no gaudeixin del descans setmanal tindran dret a un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia esmentat, així com un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
 • Els treballador@s que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i gaudeixin del descans setmanal el dia 9 de juny, tindran dret a un permís retribuït de les 5 primeres hores del dia immediatament posterior, amb les mateixes condicions que en el cas anterior.
 • Aquest permís, de caràcter no recuperable, es retribuirà per part de l’empresa una vegada el treballador acrediti la seva actuació com a membre de la mesa o interventor.
 • La retribució es portarà a terme de la mateixa manera que en el cas dels treballador@s amb la condició d’electors.
 • Els treballador@s que acreditin la condició d’apoderats i que el dia 9 de juny no gaudeixin del descans setmanal, tindran dret a un permís retribuït durant la jornada completa d’aquest dia.
 • Si alguna de les persones treballadores incloses als articles 4, 5 i 6 d’aquesta Ordre hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari@, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

 • Els treballador@s que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 9 de juny de 2024, tindran dret a un permís retribuït i no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
 • De l’esmentat permís se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 9 de juny de 2024.
 • En aquest cas s’aplicaran les mateixes normes respecte a la coincidència amb l’horari de treball però es substituiran totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

 

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX som especialistes en assessorament laboral, fiscal i legal per a empreses. Contacta’ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top