Pagament de sancions tributàries: increment en els percentatges de reducció

A la nova llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (Llei 11/2021), s’hi inclou l’increment d’alguns percentatges de reducció de les sancions tributàries que s’imposen als contribuents que han comès infracció tributària.

 

Quins criteris de graduació de les sancions estableix la Llei General Tributària?

 • Comissió repetida d’infraccions tributàries.
 • Perjudici econòmic per la Hisenda Pública.
 • Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
 • Acord o conformitat de l’interessat.

Els tres primers punts suposen un increment de la sanció original, mentre que en l’últim existeix un criteri favorable al contribuent o subjecte infractor que consisteix en reduir les sancions inicials.

 

Quines reduccions s’estableixen?

 • El 65% si se subscriuen actes amb acord. El percentatge abans de la Llei 11/2021 era del 50%, però el nou percentatge del 65% també es podrà aplicar a sancions acordades abans de l’11 de juliol del 2021 sempre que no hagin estat objecte de recurs ni hagin adquirit fermesa.
 • El 30% en els casos de conformitat. Aquest percentatge no s’ha modificat amb la Llei 11/2021.
 • La nova llei contra el frau fiscal també ha incrementat la possible reducció a aplicar per pagament immediat: passa del 25% al 40% la reducció quan no es recorri la sanció imposada per l’Administració i es pagui en període voluntari o en els terminis fixats. La reducció del 40% també es podrà aplicar a sancions anteriors a l’11 de juliol del 2021 si no han estat objecte de recurs i no han adquirit fermesa i es donen les següents circumstàncies:
  • L’interessat acrediti (entre l’11 de juliol del 2021 i l’1 de gener del 2022) davant l’Administració Tributària el desistiment del recurs o la reclamació interposada contra la sanció i, si és el cas, del recurs o reclamació interposada contra la liquidació de la qual derivi la sanció.
  • Que es realitzi l’ingrés de l’import restant de la sanció en el termini voluntari.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top