Pacte de no concurrència amb empreses competidores

Què és el pacte de no concurrència amb empreses competidores?

Es tracta d’un document que s’utilitza amb treballador@s susceptibles de manejar informació de gran valor, on s’indica que al finalitzar la relació laboral per qualsevol causa, el treballador@ no podrà treballar per la competència, per així evitar el notori perjudici que suposaria la revelació de secrets per la posició competitiva al mercat de l’empresa.

 

Quins requisits ha de complir el document?

  • Acreditar l’empresa un efectiu interès industrial o comercial en això.
  • Establir l’exclusivitat del treballador@ que prestarà serveis únicament per a l’empresa.
  • Fixar el compromís de no concurrència amb empreses del mateix sector comercial i industrial, una vegada extingida la relació laboral.
  • Mantenir la més absoluta reserva i confidencialitat respecte dels coneixements adquirits per la seva relació amb l’empresa.
  • Delimitar el temps en el qual es produirà la no concurrència si el treballador@ deixa de formar part de la disciplina de l’empresa amb el límit absolut de dos anys.
  • Especificar l’import i la periodicitat de la contrapartida o compensació econòmica que ha de percebre el treballador@ a canvi d’acceptar aquestes condicions.

 

Quines conseqüències existeixen si l’empresa incompleix el compromís?

La principal obligació de l’empresa és retribuir econòmicament al treballador@ per assumir aquesta exclusivitat, confidencialitat i, sobretot, limitació de la seva llibertat per a treballar amb empreses competidores una vegada finalitzada la relació laboral. Si l’empresa no compleix amb l’acordat o la contrapartida és insuficient, el pacte quedarà anul·lat, el treballador@ no estarà obligat a mantenir aquesta confidencialitat i podrà exercir lliurement per a qualsevol empresa que ho estimi pertinent i que desitgi comptar amb els seus serveis.

 

Quines conseqüències existeixen si el treballador@ incompleix el compromís?

Les conseqüències pel treballador@ seran les que es fixin al pacte de no competència. Bàsicament:

  • La restitució en el termini que es concreti al pacte signat per les parts de l’import de la compensació econòmica percebuda, amb els interessos que poguessin procedir.
  • L’abonament d’una indemnització, conforme estableixin les parts.

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top