Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts en l’àmbit de l’oci educatiu i les activitats extraescolars

El DOGC d’avui 12 de febrer de 2021 ha publicat la convocatòria per a poder sol·licitar aquests ajuts que estaven pendents, del que ja vàrem fer TAX Informa.

 

Qui les pot demanar?
Empreses, associacions, federacions, centres docents privats i les persones treballadores autònomes del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars i que tinguin la seva activitat a Catalunya.
No poden demanar aquests ajuts els clubs esportius federats.

 

Quina és la quantia dels ajuts?

 • Ajuts dirigits a entitats no federades d’oci educatiu, les federacions i les coordinadores d’entitats inscrites en el Cens d’Activitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que fan activitats de lleure educatiu entre setmana, adreçades a infants i joves d’entre 3 i 18 anys: 1.500 € per entitat.
  • Aquestes activitats han d’haver estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener
  • Es consideren activitats extraescolars d’aquest tipus les següents:

Todas las que contribuyen al crecimiento integral de los niños, adolescentes y jóvenes y propician la ciudadanía activa, y que llevan a cabo un perfil de actividades diversas y no especializadas mediante herramientas pedagógicas propias del ocio educativo.”

 • Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats sense ànim de lucre com les associacions de mares i pares d’alumnes o les fundacions  que realitzen activitats extraescolars per a nenes i joves d’entre 3 i 18 anys: 1.500 € per sol·licitant.
  • Aquestes activitats han d’haver estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener
  • Es consideren activitats extraescolars d’aquest tipus les següents:

b.1. Las actividades instructivas, deportivas, artísticas o formativas en general que se realizan fuera del horario lectivo en centros educativos que impartan enseñanzas obligatorias o declaradas gratuitas y que estén incluidas en la programación general anual de los centros del curso 2020-2021 o que las haya aprobado el consejo escolar del centro con una fecha anterior a la de finalización del periodo de la solicitud de la ayuda. b.2) Las actividades y modalidades formativas y educativas dirigidas a niños y jóvenes de entre 3 y 18 años no ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 2/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8340 - 12.2.2021 CVE-DOGC-B-21042035-2021 incluidas en el apartado b.1) que se indican a continuación: b.2.1) Enseñanzas no regladas de régimen especial. b.2.2) Enseñanzas no regladas de idiomas. b.2.3) Las relacionadas con la música y la danza. b.2.4) Las relacionadas con las artes plásticas y escénicas. b.2.5) Las relacionadas con las tecnologías. b.2.6) Las no individuales de refuerzo y acompañamiento escolar impartidas en establecimientos autorizados. b.2.7) Las deportivas de carácter educativo no dependientes de las federaciones deportivas. b.2.8) Las actividades de ocio educativo descritas en el apartado a) realizadas por personas trabajadoras autónomas, empresas y otras entidades no inscritas en el Censo de Entidades Juveniles de la Dirección General de Juventud.”

 • Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils (DGJ): 2.500 € per instal·lació
  • Aquestes activitats han d’haver estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener

 

Quan es pot sol·licitar l’ajut?
A partir del dia 16 de febrer a les 09:00h fins el dia 1 de març de 2021

 

A on s’han de presentar?
A través del formulari que es publicarà a http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
Aquest ajut es realitzarà amb un pagament únic mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. El criteri per a donar l’ajut serà presentar la sol·licitud dins de termini, sempre i quan es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari. Si s’esgota la dotació pressupostària està previst que hi hagi una ampliació.

Per qualsevol dubte contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top