Obert el termini per a sol·licitar els ajuts per a implementar la jornada laboral de 4 dies

El passat 13 d'abril es va publicar l'extracte de Resolució d'ajuts, destinats a empreses de fins a 250 treballadors que implantin la jornada laboral de quatre dies a la setmana, reduint jornada i mantenint salaris.


Qui pot sol·licitar aquest ajut?

Les petites o mitjanes empreses de fins a 250 treballadors amb personalitat jurídica pròpia, constituïda a Espanya i inscrites al registre, que no formin part del sector públic.


Quins requisits s'han de complir?

  • Tenir domicili fiscal i el principal centre de treball a Espanya. Aquests s'hauran de mantenir durant tota la durada del projecte pilot.
  • Haver desenvolupat una activitat industrial durant almenys 3 anys comptant des del 13 de maig de 2023 cap endarrere (annex I de l'Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre).
  • Complir els requisits de l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions sense trobar-se exclòs de la condició de beneficiari per concórrer en circumstàncies de l'article 13.2 del mateix text legal.

 

Com s'aplica als treballadors?

S'aplicarà a persones treballadores amb contracte indefinit i a jornada completa. La reducció de jornada serà com a mínim d'un 10% del total d'hores a la setmana, és a dir, la jornada màxima d'un treballador a jornada completa no podria superar les 36 hores en còmput setmanal.

 

% de treballadors afectats en funció de la grandària d'empresa

Número total de empleats

  Percentatge de treballadors inclosos a la reducció

Empreses de fins a 20 treballadors

  Com a mínim, 30% de la plantilla

Entre 21 i 249 treballadors

  Com a mínim, 25% de la plantilla

 

1.     Per a calcular aquest percentatge es tindran en compte la totalitat de contractes a l'empresa (indefinits, temporals, a temps complet i a temps parcial) amb els seus treballadors.

2.     Haurà de garantir-se que el nombre de dones participants al projecte respongui al percentatge de distribució de gènere existent a la totalitat de la plantilla amb contracte indefinit a temps complet, permetent-se una desviació del 10%. No obstant això, aquest percentatge de dones participants podrà ser superior, però no inferior.

 

Quin és l'import de l'ajut?

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha destinat un total de 9.650.000 euros per als denominats ajuts "minimis". El finançament total a concedir en forma de subvenció serà com a màxim del 90% sobre el pressupost finançable i l'import màxim serà de 200.000 euros.

Despeses de personal afectat per reducció jornada durant el primer any

Nombre total d'empleats

Import de la subvenció

Fins a 10 persones

   90% de la despesa de personal suportat per l'empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any

Entre 11 i 52 persones

   80% de la despesa de personal suportat per l'empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any

Entre 53 i 249 persones

    75% de la despesa de personal suportat per l'empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any

 

Límit màxim subvencionable de 150.000 euros per a despeses de personal afectat per reducció de jornada laboral.

 

Despeses de formació

Les empreses podran bonificar-se fins al 100% de les despeses sempre que els justifiquin degudament.

 

Despeses de col·laboracions externes i personal intern

Despeses de contractació de serveis externs d'assessorament per al disseny o re-disseny de processos afectats pel projecte pilot i directament vinculats a la producció de béns i serveis de l'empresa, o despeses de personal implicat en aquestes mateixes funcions fins al 80% de la despesa degudament justificada.

 

Despeses d'informe d'auditor

Fins al 100% de la despesa i tenint en compte el límit assenyalat a l'article 5.1.d) (l'import màxim subvencionable no podrà excedir de l'1% de la totalitat del pressupost subvencionable del projecte).

 

Quant temps hauré de mantenir la jornada de 4 dies?

El compromís empresarial de reducció mínima del 10 per cent de la jornada haurà de mantenir-se un mínim de dos anys des de la concessió de l'ajut, i afectarà únicament persones treballadores amb contracte indefinit a temps complet.


Termini per a realitzar la sol·licitud:

Es podrà presentar la sol·licitud fins al dia 13 de maig de 2023.

Prèviament, l'empresa haurà de tenir un acord sobre la reducció de jornada amb els representants dels treballadors, conforme als criteris recollits a l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors.

La sol·licitud es presentarà telemàticament, a través de clau digital que trobarà dins de l'apartat habilitat per a aquest efecte al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públiques.

 

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts?

Podrà acumular-se amb qualsevol altre ajut públic, sempre que es refereixi a despeses finançables identificables diferents. No obstant això, només podran concórrer amb altres ajuts de "minimis" fins al límit màxim que s'estableix per empresa de 200.000 euros.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top