Novetats tributàries aprovades a la Comunitat Foral de Navarra amb LLEI FORAL 21/2020

 

La LLEI FORAL 21/2020, de 29 de desembre, de modificació de diversos impostos i altres mesures tributàries i de modificació del Text Refós de la Llei foral d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Mesures en l'àmbit de l'IRPF:

 • Es declara l'exempció de les prestacions percebudes d'entitats de previsió social voluntària per les persones sòcies treballadores de les cooperatives.
 • En l'àmbit dels rendiments de treball es modifica la regulació de les retribucions no dineràries o en espècie.
 • Se suprimeix el règim d'estimació objectiva de determinació del rendiment net de les activitats empresarials i professionals, amb la finalitat d'acostar la tributació dels empresaris persones físiques al rendiment real de la seva activitat. Aquest règim d'estimació objectiva se substitueix, des de l'1 de gener de 2021, per un règim d'estimació directa especial.
 • Es redueix a 2.000 euros el límit general de reducció de la part general de la base imposable per aportacions i contribucions empresarials a sistemes de previsió social i a 5.000 euros el límit d'aportació per a majors de 50 anys.
 • Se suprimeix la deducció de les quotes satisfetes pel IAE.
 • Per a facilitar l'accés al lloguer de les persones joves, s'estableix que l'abonament de la deducció per arrendament per a emancipació serà mensual en lloc de trimestral.
 • Es flexibilitzen, exclusivament durant 2021, els requisits de la deducció per arrendament per a emancipació a fi que puguin beneficiar-se de la mateixa les persones en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) o en situació de desocupació; així com els de les deduccions per arrendament per a accés a habitatge.
 • Es pròrroga per a les cotitzacions a la Seguretat Social satisfetes l'any 2021 la deducció del 100 per 100 de les esmentades cotitzacions corresponents a contractes formalitzats amb persones que treballen en la llar familiar en la cura de descendents, ascendents i persones amb discapacitat.
 • S'estableixen regles especials d'imputació temporal en relació amb les ajudes públiques per a la primera instal·lació de joves agricultors previstes en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural d'Espanya.
 • Amb l'objectiu de reforçar el control tributari, s'introdueixen noves obligacions d'informació. D'una banda, s'obliga les cooperatives a informar sobre les rendes derivades de la transmissió o el reemborsament de les aportacions socials d'aquestes. Per un altre, s'estableixen dues noves obligacions informatives referides a la tinença i operativa amb monedes virtuals.

 

Mesures en l'àmbit del IS:

 • S'introdueixen dues limitacions en relació amb l'exempció de dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius en els fons propis d'entitats residents i no residents.
 • Es regula un règim transitori per a les participacions amb valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros adquirides abans d'1 de gener de 2021.
 • Es modifica el règim de transparència fiscal internacional.
 • Es modifiquen la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals i la deducció per creació d'ocupació 
 • S'incrementa per a les petites i mitjanes empreses, el percentatge de deducció per la realització d'activitats d'innovació tecnològica.
 • Es prorroga, per a les despeses i inversions realitzats en 2021, la deducció del 30 per 100 per a la transformació digital de les empreses.
 • Igual que en l'IRPF, s'elimina la deducció de les quotes satisfetes per l'Impost sobre Activitats Econòmiques, completant la regulació del règim especial aplicable a les entitats parcialment exemptes.

 

Mesures de control tributari:

 • Obligació que els sistemes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables o de gestió empresarial s'ajustin a uns certs requisits que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat i traçabilitat.
 • Règim sancionador específic, derivat de la mera producció d'aquests sistemes o programes, o de la tinença dels mateixos sense l'adequada certificació.
 • S'elimina l'obligació que els representants de subjectes passius domiciliats fiscalment fora de Navarra hagin de tenir el seu domicili fiscal a Navarra, per a adequar la regulació al Dret de la Unió Europea.
 • S'inclou com a subjecte infractor a l'entitat dominant en el règim especial del grup d'entitats de l'IVA, amb la finalitat de donar un tractament homogeni als subjectes infractors tant en el règim de consolidació fiscal del IS com en el règim especial del grup d'entitats en l'IVA 
 • En matèria de terminis procedimentals, s'inclouen els períodes d'interrupció justificada com a temps a excloure del còmput del termini de resolució dels procediments.
 • S'inclou en la Llei foral General Tributària la possibilitat d'aprovar models d'utilització obligatòria, així com d'obligar a la presentació de documents per mitjans telemàtics.
 • A l'efecte d'evitar l'ús inadequat de la presentació de reiterades sol·licituds d'ajornament, fraccionament, compensació, suspensió, o pagament en espècie el període de tramitació de la qual suspèn cautelarment l'inici del període executiu, no impedeix l'inici del període executiu.
 • En l'àmbit del delicte fiscal s'especifica que resultarà d'aplicació el règim general de responsabilitat i de successió al deute tributari derivat de delicte fiscal.
 • S'introdueix l'obligació d'informar sobre les monedes virtuals situades a l'estranger.

 

Altres mesures de caràcter tributari:

 • En l'Impost sobre Activitats Econòmiques, es creen nous epígrafs o grups en les Tarifes de l'Impost, amb la finalitat de classificar de manera específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas), que fins avui manquen d'aquesta classificació.
 • A l'efecte de determinar la base imposable de l'Impost sobre els Grans Establiments Comercials en 2021, s'exclourà del còmput, a més de la superfície ocupada per locals d'oci i espectacles, la superfície ocupada per locals d'hostaleria.
 • S'estableix una reducció en la quota dels Tributs sobre el Joc per l'explotació de màquines recreatives.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top