Novetats per a recuperar l’IVA de les factures impagades

L’1 de gener del 2023 va entrar en vigor la Llei 31/2022, del 23 de desembre de Pressupostos Generals que suposa una important modificació en el procediment de recuperació de l’IVA ingressat a la Hisenda Pública de crèdits amb clients que posteriorment resulten incobrables. 

Fins el 31 de desembre del 2022 es consideraven crèdits total o parcialment incobrables els que complien el següent: 

  • Que hagi transcorregut un any (o 6 mesos si el volum d’operacions és <6.010.121,04€) des de la meritació de l’IVA sense cobrament de tot o part del crèdit. 
  • Reflectit als llibres de Registre de la Societat. 
  • Que el destinatari actuï com a empresari o professional, o que la base imposable sigui superior a 300€. 
  • S’insti al cobrament mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial al deutor. 


Quines novetats s’apliquen des de l’1 de gener del 2023?
Ampliació del termini per a recuperar l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable. 
S’amplia de 3 a 6 mesos el termini per a recuperar l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable; des que transcorren els 6 mesos o l’any. 

Si un empresari o professional vol rectificar una factura emesa, la disminució de la base imposable s’haurà d’efectuar en un termini de 6 mesos (a partir de l’1 de gener) des del moment de la meritació de l’impost o del venciment del termini impagat, si es tracta d’operacions a termini. El termini de 6 mesos s’haurà de comptar des de la finalització dels següents passos:  

  • Volum d’operacions l’any anterior superior a 6.010.121,04€: 1 any
  • Volum d’operacions l’any anterior inferior a 6.010.121,04€: pot optar per un termini de 6 mesos o d’1 any. 

Reflectit als Llibres comptables
Les operacions han d’estar reflectides, com ja passava anteriorment. 

Condició del destinatari
Si el destinatari morós és un consumidor final, es rebaixa l’import mínim de la base imposable a partir de la qual es podrà realitzar la modificació de la base imposable, passant de 300€ a 50€ (IVA exclòs). 

Obligació d’instar el cobrament al deutor
Es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor; per tant, ja no son les úniques alternatives per a reclamar el crèdit incobrable com a pas previ a la modificació de la base imposable. 

Modificació de la base imposable
Es permet la modificació de la base imposable quan es tracti de processos d’insolvència declarats per un òrgan jurisdiccional en un altre Estat membre. En aquest cas, el termini per a la modificació serà de dos mesos des que finalitzi el termini equivalent a la legislació concursal de l’Estat membre per a la crida dels creditors.  

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top