Novetats importants en la liquidació de deutes tributaris (Catalunya)

La setmana passada es van publicar dos ordres al DOGC (Catalunya) en relació al límit exempt de garanties per a ajornaments de deutes tributaris:

  • ORDRE ECO/222/2023, de 26 de setembre, per la qual es determinen els requisits per a no liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya (DOGC 29-09-2023).

Estableix que l'Agència Tributària de Catalunya no dictarà liquidacions per import igual o inferior a 6 euros.

  • ORDRE ECO/221/2023, de 26 de setembre, per la qual es determina el límit exempt respecte del qual en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament no serà necessària la prestació de garantia. Catalunya (DOGC 29-09-2023).

Aquesta Ordre s'aplica a les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya.

No serà exigible cap mena de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o d'ajornament de deutes d'una mateixa persona deutora que tinguin la consideració d'ingressos de dret públic, quan, en el seu conjunt, el seu import total no excedeixi els 50.000 euros i estiguin en període de pagament voluntari o executiu, sense perjudici, en aquest últim cas, del manteniment de les traves existents en el moment de la sol·licitud.

Què succeeix amb les sol·licituds en tràmit?

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament que s'hagin presentat amb anterioritat al dia 11 de juny de 2023, i que estiguin pendents de resoldre, es regiran per l'Ordre ECO/322/2013, amb el límit de 30.000 €.

Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es presentin a partir del dia 11 de juny de 2023, i que estiguin pendents de resoldre, es regiran per la present Ordre, amb el límit de 50.000 €.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top