Novetats en materia de transport per carretera i cadena logística

El passat 2 de març de 2022 es va publicar al BOE el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística. Entre aquestes mesures tenen com a objectiu millorar la competitivitat i procurar unes condicions laborals adequades als conductors.

Entre aquestes mesures aprovades, cal destaques:

Càrrega i descàrrega dels vehicles pesats
Dins del territori espanyol, es prohibeix la participació dels conductors de vehicles de més de 7,5 tones en les tasques de càrrega i descàrrega de les mercaderies, incloent-hi els seus suports, envasos, contenidors i gàbies. Únicament podran intervenir en el cas de:
a) Transport de mudances.
b) Vehicles cisterna.
c) Transport d'àrids, basculants, amb grua o altres sistemes destinats a realitzar les operacions de càrrega i descàrrega.
d) Porta-vehícles i grues d'assistència en carretera.
e) Transport de càrrega fraccionada entre el centre de distribució i el punt de venda, d'acord amb el que es determini reglamentàriament, serveis de paqueteria o altres similars que suposin la recollida o repartiment d'enviaments de mercaderies consistents en un reduït nombre de paquets que puguin ser fàcilment manipulats per una persona.
f) Transport d'animals vius, sense perjudici de les responsabilitats establertes en la normativa sobre la protecció dels animals durant el seu transport.
g) Supòsits en els quals la normativa de determinats tipus de transport estableixi específicament una altra cosa en relació amb la participació del conductor, sempre que es garanteixi la seguretat.
Les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies a bord dels vehicles, seran per compte del carregador i del destinatari, tret que abans de l'efectiva presentació del vehicle per a la seva càrrega s'hagi pactat per escrit que corresponen al portador.
Aquesta prohibició va entrar en vigor el 2 de setembre de 2022.

 

Reducció del temps d'espera
Es redueix el temps d'espera a partir del qual el transportista tindrà dret a indemnització quan fa una càrrega o descàrrega, passant de dues a una hora, incloent-se a més una disposició relacionada amb el càlcul de les indemnitzacions al transportista per danys ocasionats que impliquin la paralització del vehicle.

 

Revisió del preu del combustible
Quan el preu del combustible hagués variat entre el dia de celebració del contracte i el moment de realitzar-se el transport, el portador, així com l'obligat al pagament, incrementaran o reduiran el preu en la quantia que resulti d'aplicar els criteris o fórmules que, a cada moment, tingui establerts l'Administració. La variació respecte del preu inicialment pactat es reflectirà a la factura de manera desglossada.
Per a aquesta aplicació, el preu del combustible ha d'experimentar una variació igual o superior al 5 per cent.

Sancions
S'actualitza el règim d'infraccions de la LOTT al contingut de les últimes modificacions del Reglament 561/2006, afegint diversos apartats:

 • Agafar un vehicle els períodes de descans setmanal normal o qualsevol període de descans setmanal de més de 45 hores que es prengui com a compensació de períodes de descans setmanal reduïts. Sanció de 4.001 € a 6.000 €.
 • Quan el conductor es trobi fora del seu domicili, amb el descans setmanal normal o qualsevol període de descans setmanal de més de 45 hores que es prengui com a compensació de períodes de descans setmanal reduïts previs en allotjaments que no siguin apropiats i adaptats per a tots dos sexes que no disposin d'instal·lacions per a dormir i sanitàries adequades. Sanció de 4.001 € a 6.000 €.
 • La no organització del treball per part de l'empresa de transport, de tal manera que el conductor no pugui tornar al centre operatiu de l'ocupador o al seu lloc de residència cada quatre setmanes consecutives, sempre que no resulti d'aplicació el que es disposa en l'apartat següent. Sanció de 1.001 € a 2.000 €.
 • La no organització, per part de l'empresa de transport, del treball del conductor, de tal manera que aquest pugui tornar abans de finalitzar la tercera setmana al centre operatiu de l'ocupador o al seu lloc de residència, després d'haver pres dos períodes de descans setmanal reduïts consecutius, en el marc d'un transport internacional de mercaderies, abans de l'inici del període de descans setmanal normal de més de 45 hores que prengui com a compensació. Sanció de 2.001 € a 4.000 €.
 • No realitzar el conductor la compensació dels dos descansos setmanals reduïts consecutius, en el marc d'un transport internacional de mercaderies, precedint al següent període de descans setmanal normal i unit a aquest. Sanció de 2.001 € a 4.000 €.
 • La realització de les operacions de càrrega o descàrrega pel propi conductor del vehicle contravenint les limitacions. Es presumeix que la responsabilitat per aquesta infracció correspon tant a l'empresa sota l'adreça de la qual actuï el conductor del vehicle, com al carregador, expedidor, intermediari i destinatari que haguessin intervingut en el transport. Sanció de 4.001 a 6.000 €.
 • Quan el conductor es trobi fora del seu domicili, no fent-se càrrec l'empresari de totes les despeses d'allotjament realitzades fora del vehicle en els descansos setmanals normals i en els períodes de descans de més 45 hores preses com a compensació. Sanció de 401 € a 600 €.
 • El no incorporar al tacògraf els símbols dels països les fronteres dels quals es van creuar pel conductor durant el període de treball diari. Sanció de 801 € a 1.000 €.

Altres mesures
Es reforçaran les inspeccions estatals per a lluitar contra la competència deslleial en el sector.

També es recullen mesures lligades a la millora de l'eficiència del sector i la seva sostenibilitat ambiental. En concret:

 • Simplificar requisits burocràtics de cara a l'ús de “megatrailers” i “duotrailers”.
 • Ampliar per a determinats tipus molt taxats de transport amb necessitats especials l'altura màxima permesa a 4,5 metres.
 • Augmentar els àmbits en els quals es pugui utilitzar les 44 Tn, amb un enfocament molt específic.
 • La creació d'un Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la contractació del transport terrestre de mercaderies, que fomenti relacions justes, equilibrades i lleials entre les empreses que intervenen.
 • La creació d'un estàndard per a la certificació de les zones de càrrega i descàrrega en relació amb els serveis i condicions ofertes als transportistes professionals.

Mesures per a treballadors desplaçats

 • Als treballadors per compte d'altre desplaçats a Espanya la legislació espanyola relativa a les vacances anuals i a la quantia del salari mínim.
 • En cap cas es considerarà treballador desplaçat al conductor que transiti per Espanya sense carregar ni descarregar mercaderies en el seu territori.
 • El conductor que realitzi transport de cabotatge, es considerarà en tot cas treballador desplaçat.
 • En el cas dels desplaçaments de conductors, l'empresa transportista haurà de realitzar una comunicació de desplaçament, abans del seu inici, utilitzant un formulari multilingüe estàndard de la interfície pública connectada al Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI).
 • Els carregadors que contractin la realització de transports de manera habitual, els transportistes, els operadors de transport i els intermediaris del transport de viatgers, hauran de comprovar el compliment pel transportista efectiu, amb el qual contractin, de l'obligació de comunicació de desplaçament.
 • Les empreses establertes a Espanya que desplacin temporalment als seus treballadors al territori d'Estats membres de la Unió Europea hauran de garantir a aquests les condicions de treball previstes al lloc de desplaçament, sense perjudici de l'aplicació als mateixos de condicions de treball més favorables derivades del que es disposa a la legislació aplicable al seu contracte de treball, als convenis col·lectius o als contractes individuals.

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top