Novetats en la cotització d'expatriats, FOGASA i plans de compensació

L'1 de novembre entrarà en vigor l'Ordre que regula el nou sistema de cotització dels expatriats

El nou sistema de cotització dels treballadors expatriats permetrà mantenir sense límit de temps la cotització a la Seguretat Social espanyola i la publicació al BOE de l'Ordre que regula el reintegrament de prestacions pagades indegudament pel FOGASA.

La nova Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, permetrà als expatriats (treballadors desplaçats a l'estranger per les seves empreses) mantenir la cotització a la Seguretat Social espanyola sense límit de temps. Aquesta mesura també permetrà als desplaçats a l'estranger mantenir tota la seva vida laboral a l'estranger mantenint la seva cotització a la Seguretat Social espanyola, sense límit de temps.

Publicat al BOE el procediment per a reintegrar al FOGASA els pagaments que s'han percebut indegudament

L'absència d'una normativa específica que reguli el reintegrament de prestacions pagades indegudament pel FOGASA feia necessari establir un mecanisme jurídic per al reintegrament d'aquestes prestacions.

D'aquesta manera, la nova normativa, publicada al BOE el passat 5 d'agost, regula un procediment per a la restitució d'aquestes quantitats.

Es defineix com a pagament indegut aquell que es realitza per error material, aritmètic o de fet, a favor de persona en qui no concorri cap dret de cobrament enfront del FOGASA respecte a aquest pagament o en quantia que excedeixi de la consignada en l'acte o document que va reconèixer el dret del creditor.

L'Ordre s'aplica els pagaments indeguts realitzats pel FOGASA en matèria de prestacions de garantia salarial, per al seu reintegrament tant en període voluntari com executiu.

Plans de compensació flexible: Hisenda aclareix la seva fiscalitat

A la seva Consulta Vinculant, la DGT reitera el criteri que ha mantingut fins a la data:

  • No sempre que l'empresa satisfaci o aboni quantitats a tercers perquè aquests proporcionin al seu treballador el bé, dret o servei de què es tracti estem en presència de retribucions dineràries, per considerar que existeix mediació de pagament, ja que a vegades la retribució en espècie s'instrumenta mitjançant un pagament directe de l'ocupador (empresa) al tercer (proveïdor) en compliment dels compromisos assumits amb els seus treballadors, és a dir, per a fer efectiva la retribució en espècie acordada.

Ara bé, per a tal supòsit resulta necessari que la retribució en espècie estigui així pactada amb els treballadors, ja sigui en el conveni col·lectiu o en el propi contracte de treball, és a dir, que l'empresa vingui obligada (en funció del conveni o contracte) a subministrar-los el bé, dret o servei.

En tal cas, les quantitats pagades per l'empresa als subministradors no es considerarien com un supòsit de mediació de pagament, sinó com a retribucions en espècie acordades en el contracte de treball.

Per tant, sí que s'aplicaran en aquest cas les exempcions establertes a l'article 42 de la LIRPF.

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top