Novetats en el permís de lactància

A partir d’avui, 21 de desembre, dones i homes poden sol·licitar la lactància acumulada sense necessitat que ho estableixi el conveni col·lectiu o que s’hagi arribat a un acord amb l’empresa.

 

Quin objectiu tenen aquestes novetats?

Eliminar les restriccions i convertir totes les possibilitats de gaudi, inclosa l’acumulació de les hores retribuïdes d’absència, en un dret de totes les persones treballadores.

 

Com es pot gaudir el permís?

En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment les persones treballadores tindran dret a una hora d’absència de la feina.

 

Aquesta absència es podrà dividir en dues fraccions per la cura del lactant fins que compleixi 9 mesos.

 

La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples.

 

La persona que gaudeixi d’aquest dret, per voluntat pròpia, el podrà substituir per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes.

 

El dret no es pot transferir a una altra persona. No obstant, si dues persones treballadores de la mateixa empresa sol·liciten el dret pel mateix subjecte causant es podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament de l’empresa, degudament motivades per escrit. Però, en aquest cas, l’empresa tindrà l’obligació d’oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudi d’ambdues persones treballadores i que possibiliti l’exercici dels drets de conciliació.

 

Quan ambdues persones progenitores, adoptants, guardadores o acollidores exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es podrà estendre fins que el lactant compleixi 12 mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels 9 mesos.

 

A més d’aquestes novetats, també es fa referència al nou permís paternal, indicant que es concep com un permís d’atenció als fills i filles diferent dels permisos vinculats al naixement.

 

Aquest permís és de titularitat exclusiva i intransferible de cada progenitor. Es podrà gaudir en funció de la voluntat de la persona treballador i en atenció a les seves necessitats i durant un període que va més enllà del naixement.

 

Aquest permís que ja estava regulat a l’Estatut dels Treballadors, a partir d’ara:

  • Inclourà totes aquestes exigències.
  • I suposarà el manteniment d’una prestació compensatòria del salari deixat de percebre durant el seu gaudi per canviar les pautes de comportament del progenitor home.

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top