Novetats aprovades en el Decret llei Foral 1/2021

Avui s'ha publicat en el BON el Decret llei Foral 1/2021, pel qual s'aproven les següents mesures tributàries per a respondre a l'impacte generat per la crisi sanitària del coronavirus (COVID-19):


NOU AJORNAMENT EXCEPCIONAL
S'estableix un nou ajornament excepcional de deutes tributaris, amb les mateixes condicions que el regulat per la Llei foral 7/2020, de 6 d'abril. Els deutes ajornables seran aquelles que corresponguin a autoliquidacions de el quart trimestre de 2020, de el primer trimestre del 2021, dels mesos de gener, febrer i març de 2021 així com de desembre de 2020.


NO OBLIGACIÓ DE PRESENTAR MODEL 130 4T 2020
S'exonera als contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que exerceixin activitats econòmiques de l'obligació de realitzar el pagament fraccionat corresponent a el quart trimestre de 2020.


IRPF, I/SOCIETATS, IRNR: PERDUDES PER DETERIORACIÓ EN CRÈDITS PER INSOLVÈNCIA DE CLIENTS DEUTORS (veure art.. 20.1-1r A/ LF 26/2016) 
Es modifica l'antiguitat exigida per a deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s'exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'Impost es redueixen a tres mesos per a les petites empreses i autònoms, a fi que puguin accelerar la incorporació en la base imposable de tals pèrdues en els períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2020 i 2021.

També es redueix de sis mesos a tres mesos el termini exigit per l'art. 12.1.e.b´) del DF 174/1999 per a deduir els saldos de dubtós cobrament per als exercicis 2020 i 2021.  Aquest termini pot ser modificat reglamentàriament.


IRPF: RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI
S'estableix un incentiu fiscal amb el qual es pretén que les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades a el sector turístic, l'hostaleria i el comerç acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, permetent computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant tals mesos.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top