Novetat laboral per al sector artístic: nou contracte per a artistes

Ahir dijous 25 de març, es va publicar al BOE el Reial decret llei 5/2022, de 22 de març, pel qual s'adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial de les persones dedicades a les activitats artístiquesaixí com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, i es milloren les condicions laborals del sector.

A partir del 31 de març, es podrà utilitzar aquest nou "contracte laboral artístic de durada determinada". A més, hi ha una novetat important: s'inclou en el règim d'artistes, tant al personal que realitza l'espectacle, com al de tasques tècniques i auxiliars. I es modifiquen, millorant-les, les condicions davant un acomiadament i el pre-avís necessari.

La norma aprovada incorpora a la relació laboral especial d'artistes al personal tècnic i auxiliar que presta serveis vinculats directament a l'activitat artística i que resultin imprescindibles per a la seva execució, sempre que no es tracti d'activitats que es desenvolupin de manera estructural o permanent per l'empresa, encara que sigui de manera cíclica.

Adapta també la legislació a la producció d'expressions artístiques en l'entorn web i a les noves fórmules de difusió, per exemple, el streaming, la difusió online o el podcast.

> Nou contracte laboral artístic

Es crea un nou règim de contractació amb una modalitat específica, el contracte laboral artístic de durada determinada.

S'imposa l'exigència d'acreditar la causa que justifica la contractació i la durada temporal del contracte, l'incompliment del qual implica la consideració com a contracte indefinit.

Es preveu expressament l'aplicació de les regles sobre encadenament de contractes previstes a l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

> Indemnitzacions

La quantia s'unifica a 12 dies de salari per any de servei per a tots els col·lectius. Aquesta quantia s'incrementa a 20 dies quan la durada del contracte, incloses les seves pròrrogues, excedeixi de 18 mesos.

> Seguretat Social

Els contractes subscrits amb treballadors inclosos en la relació laboral especial de les persones artistes quedaran exempts de la cotització addicional corresponent als contractes que duren menys de 30 dies.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top