Novetat important en relació amb la plusvàlua municipal

El Tribunal Suprem considera d'aplicació la limitació a l'abast als recursos presentats després del 26/10/2021, però abans de la publicació al BOE de la STC 182/2021. Així, s'estableix que no es pot impugnar la liquidació que no és encara ferma, malgrat no haver transcorregut els terminis legals a aquest efecte.

En la sentència referida pel Tribunal Suprem, s'exposava el següent cas:

  • El 25/09/2020 es formalitza l'escriptura pública d'acceptació i adjudicació d'una herència
  • El 21/10/2021 l'ajuntament notifica a l'interessat la liquidació tributària, en concepte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
  • Com ja sabem, el 26/10/2021 el Tribunal Constitucional va dictar la Sentència 182/2021, declarant la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 TRLHL.
  • La referenciada Sentència es va publicar al BOE el 25/11/2021.
  • En aquest període, el 08/11/2021, l'interessat va interposar recurs de reposició contra la liquidació girada.

Es tractava de determinar si les liquidacions -provisionals o definitives- notificades en el mes anterior a dictar-se la STC 182/2021, de 26 d'octubre de 2021, i impugnades en via administrativa després d'aquesta data, però abans de la publicació de la sentència (25 de novembre de 2021) tenen o no la consideració de situacions consolidades.

Amb aquesta nova sentència, el Tribunal Suprem acaba d'establir com a doctrina jurisprudencial que les liquidacions provisionals o definitives per Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com a plusvàlua) que no haguessin estat impugnades a la data de dictar-se aquesta sentència -és a dir, el 26 d'octubre de 2021- no podran ser impugnades amb fonament en la declaració d'inconstitucionalitat efectuada en aquesta. De la mateixa manera, tampoc podrà sol·licitar-se amb aquest fonament la rectificació, ex art. 120.3 LGT, d'autoliquidacions respecte a les que encara no s'hagués formulat tal sol·licitud al temps de dictar-se la STC 26 d'octubre de 2021.

Així es recull a la STS 3100/2023, Rec. de cassació 4701/2022, de 12/07/2023.

Necessites assessorament legal, fiscal o laboral per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top