Noves subvencions per a la millora de la competitivitat d’empreses del sector industrial i serveis (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria de subvencions per a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Les micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció sempre que l'activitat principal de l'entitat que sol· licita l'ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE que es detalla a l'annex 2 de l´ Ordre i que presentin projectes de transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0 o l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la transformació digital d’una planta productiva ubicada a Catalunya.

Les empreses de serveis connexos amb la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Què es pot subvencionar?

Serà despesa subvencionable l'adquisició de maquinària nova o equipament avançat (maquinari i programari) (IVA exclòs) necessari per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:

a) Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada que permeti el processament i l'anàlisi d'un gran volum de dades procedents de diverses fonts dins dels entorns industrials.

b) Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials (des de plàstics fins a metalls) de noves peces i formes geomètriques personalitzades, amb l'objectiu de satisfer les necessitats d'un sector o una empresa industrial específica.

c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col·laboren en temps real amb les persones treballadores i fins i tot amb màquines que millorin els processos i incrementin la productivitat dins la planta i les àrees d'emmagatzematge.

d) Projectes d'IIoT (Iindustrial Internet of Things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica amb la finalitat de recollir i intercanviar informació en temps real, que permeti controlar, automatitzar i multiplicar en gran mesura les possibilitats d'ús i seguiment dels dispositius o maquinària connectada.

e) Projectes d'intel· ligència artificial per a l'entorn industrial en què les màquines i l'equipament de la planta siguin capaces d'aprendre i prendre decisions de manera autònoma.

f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades que els converteixen en objectes intel· ligents dins de la cadena de valor de l'empresa.

g) Projectes de realitat virtual que permetin la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.

h) Projectes de realitat augmentada que incorporin tecnologies que permetin que un usuari visualitzi part del món real mitjançant un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per aquest dispositiu. D'aquesta manera, la informació real o física serà augmentada amb informació virtual addicional.

i) Projectes de bessons digitals (digital twins) que generin una rèplica virtual d'un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real per tal de monitorar-lo, analitzar-ne el comportament en determinades situacions i millorar-ne l'eficàcia. Entre altres avantatges, permet que desenvolupar i testar els productes sigui més econòmic i més eficaç que fer-ho amb un producte físic. A més, permet crear còpies infinites del model virtual i testar-lo sota multitud d'escenaris.

j) Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos en àmbits com el de la logística o sensors quàntics que proporcionen mesures extremadament precises que milloren el rendiment de dispositius en sectors com ara el diagnòstic mèdic, la navegació d'alta precisió o l'enginyeria.

k) Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes, ja siguin dispositius, aplicacions o dades, davant d'atacs digitals que puguin comprometre'n la confidencialitat, la disponibilitat o la integritat

l) Projectes que requereixin l'ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

Quin és l’import de l’ajut?

L'import mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 50.000,00 euros (IVA exclòs), estar vinculat al projecte de transformació digital de l'empresa i ser afecte al procés productiu de la persona sol· licitant.

Requisits:

  • El projecte s'haurà d'implementar al centre  productiu ubicat a Catalunya de la persona beneficiària.
  • Els projectes subvencionats es podran executar entre el primer dia hàbil de l'exercici de la publicació de la convocatòria i el darrer dia hàbil del segon trimestre de l'any següent al de la publicació de la convocatòria.
  • No s'admetran com a actuacions subvencionables aquells productes o serveis que formin part del catàleg de productes o serveis de l'entitat beneficiària.
  • En cap cas no tindrà la consideració de despesa elegible aquella despesa derivada de l'adquisició de maquinària o equipament avançat (maquinari o programari) procurats per la mateixa entitat sol·licitant o per empreses del grup o vinculades.

Procediment de concessió:

Per concurrència competitiva.

Quan es pot presentar la sol·licitud?

Del 3 de maig fins a les 14:00 hores del 4 de juliol de 2023.

 

Annex 2. Activitats econòmiques a les que s’adreça aquest ajut:

Empreses industrials

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d'altres productes minerals no-metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips NCAA.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d'altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

331 Reparació de productes metàl· lics, maquinària i equips.

332 Instal· lació de maquinària i equips industrials.

 

Empreses de serveis a la producció

35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.

37 Recollida i tractament d'aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport.

62 Serveis de tecnologia de la informació (per a la indústria).

71 Serveis tècnics d'enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la indústria).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top