Noves situacions especials d'incapacitat temporal, vigents a partir de l'1 de juny de 2023

El 28 de febrer es va publicar la Llei orgànica 1/2023, que introdueix modificacions per a garantir la vigència efectiva dels drets sexuals i reproductius de les dones. En l'àmbit laboral, destaquen tres noves situacions de baixa per Incapacitat Temporal a partir de l'1 de juny de 2023.

Aquestes són les tres noves situacions de baixa per Incapacitat Temporal:

1.- Menstruacions incapacitants secundàries (situació d'incapacitat derivada d'una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada). Cada procés es considera nou, i no com a recaiguda de l'anterior, de manera que no computa a l'efecte del període màxim de durada de la situació d'incapacitat temporal, i de la seva possible pròrroga.

El subsidi s'abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del primer dia de la baixa mèdica.
2.- Situació posterior a la interrupció de l'embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball, sense perjudici d'aquells supòsits en què la interrupció de l'embaràs sigui deguda a accident de treball o malaltia professional, i en aquest cas tindrà la consideració de situació d’IT per contingències professionals.

El subsidi l'abonarà l'empresa el primer dia, a partir del segon dia la Seguretat Social.

3.- A partir del dia 1 de la setmana 39 d'embaràs (tret que es trobi en risc durant l'embaràs).
El subsidi l'abonarà l'empresa el primer dia, a partir del segon dia la Seguretat Social.

En aquestes situacions, s'ha de continuar cotitzant?

Sí. Durant aquestes situacions l'obligació de cotitzar es manté.

Altres mesures a tenir en compte:

En relació amb la prestació per naixement i cura del menor, s'elimina el requisit exigit per al cas d'acolliment familiar d'un menor relatiu a la necessitat d’una durada mínima d'un any.

Finalment, l'Estatut dels Treballadors també es veu afectat, modificant-se la lletra d) del seu article 45.1 per la disposició final tretzena.

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX t'oferim servei d'assessorament laboral, fiscal i legal. Si tens dubtes o busques una segona opinió, contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top