Noves mesures i ajuts pel sector del transport

Avui 2 d’agost el BOE publica un RD amb un nou pla de mesures pel sector transport que busca que el sector del transport no treballi per sota dels costos. Aquí tens un resum de les principals mesures: 

Transport terrestre

 • Es transforma el projecte de Llei de Cadena Alimentària en Reial Decret: els contractes amb el transportista efectiu han de reflectir el preu. 
 • Ajuts específics pel sector del transport per carretera. Dotació: 450 mil. €
 • Compromís de bones pràctiques amb els intermediaris del transport. 
 • Gratuïtat d’abonaments de Rodalies, Mitja Distància i Ancho Métrico. Dotació: 201 mil. €
  • Rodalies: fiança de 10€
  • MD i Ancho Métrico: fiança de 20€
 • Abonaments Avant redueixen el seu preu en un 50%. 
 • Nous abonaments per a usuaris habituals en serveis comercials d’AVE amb bonificació del 50%. 

 

Transport aeri

 • Relaxació dels requisits Covid per a la gestió de passatgers en aeroports. 
 • Regulació de la inversió per a agilitzar el control d’arribades i sortides de passatgers extracomunitaris. 
 • Revisió de preus dels contractes d’obra a Aena per tal d’evitar el retard en les inversions. 

Transport marítim

 • Considerar els ciutadans ucraïnesos com a ciutadans UE a efecte de la composició de tripulacions marines. 
 • Autorització a les navilieres espanyoles per contractar serveis de seguretat privada estrangers en la seva protecció davant la pirateria. 

 

AJUTS DIRECTES PEL SECTOR TRANSPORT
Es tracta de pagaments directes. Aquí tens l’import per a cada tipus de vehicle: 

VEHICLE     IMPORT (Euros)
Mercaderies pesat. Camió. MDPE.     1.250
Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE.     500
Autobús. VDE.      950
Taxis. VT   300
Vehicle lloguer amb conductor. VTC.      300
Ambulància VSE.      500
Autobús urbà conforme a la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles.      950

 

Aquest ajut es podrà sol·licitar a partir del 4 d’agost i fins el 30 de setembre i s’abonarà mitjançant transferència bancària, a partir del 31 d’octubre i fins el 31 de desembre del 2022. 

Transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud es podrà entendre desestimada. Per presentar l’ajut s’haurà d’omplir un formulari que es posarà a disposició a la seu electrònica de l’Agència Tributària i s’haurà d’adjuntar una declaració responsable on se senyali que l’empresa s’ha vist afectada econòmicament per la crisi d’Ucraïna i en cas que s’hagin rebut altres ajuts indicar-los per escrit. 


AJUTS PER L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC

 • S’estableixen ajuts a les administracions perquè disminueixin el preu dels abonaments de transport de la seva competència en un 30%, el de les concessions d’autobús de l’Estat en un 50% i a través de noves mesures de foment del transport ferroviari, que es faran efectives de l’1 de setembre al 31 de desembre.  

No obstant això, són les comunitats autònomes les que tenen l’última paraula a l’hora d’aplicar les reduccions de preus en els abonaments mensuals, ja que es tracta d’una opció voluntària. 

 • Respecte al transport ferroviari -Cercanías, Rodalies, mitja distància convencional, Avant o xarxa d’ancho métrico-, s’obre l’opció de gratuïtat. Per a usuaris recurrents, aquest transport no tindrà cost a excepció de l’Avant, el preu de l’abonament del qual baixarà un 50%. A més, es crearan nous abonaments en serveis comercials d’alta velocitat per a usuaris amb mobilitat quotidiana. 

El requisit per l’abonament gratis de quatre mesos a Rodalies és utilitzar com a mínim 16 viatges (quatre al mes). Per tal de beneficiar-se’n, caldrà pagar una fiança de 10 euros que serà retornada a la targeta directament o a la taquilla, si s’abonen en efectiu. En el cas de mitja distància convencional i ancho métrico les condicions són les mateixes, només augmenta la fiança a 20€

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top