Noves mesures fiscals per als afectats pel temporal Filomena

Davant els danys produïts pel temporal Filomena, el Consell de Ministres ha declarat zona afectada greument per una emergència de protecció civil per a les comunitats autònomes de: Principat d'Astúries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, La Rioja i Navarra.

L'àmbit geogràfic de la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil abasta totes aquelles zones en les quals ja hi ha disponible informació suficient que posa de manifest que han patit els efectes de la borrasca. No obstant això, el Govern ha deixat oberta la possibilitat d'ampliar la declaració a altres zones que hagin pogut quedar excloses.


Primeres ajudes
- És possible sol·licitar compensació pels danys materials en habitatges i estris, així com en establiments industrials, mercantils, agraris, marítim-pesquers, turístics i d'altres serveis.

- També es pot sol·licitar en cas de defunció i incapacitat causats directament pel temporal de neu i fred.

Totes aquestes ajudes, que estaran exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (segons el Reial decret 307/2005, de 18 de març).

- Persones físiques o jurídiques que, a requeriment d'algun organisme de l'Administració, hagin prestat recursos personals, materials o béns per a les labors de superació de les conseqüències del temporal.

- Les corporacions locals podran veure restituïts les despeses realitzades per a fer front a la situació d'emergència i de caràcter inajornable realitzades per a garantir la seguretat de les persones i el funcionament dels serveis públics essencials.Mesures laborals i fiscals
En els casos d'extinció del contracte laboral, considerats producte d'una situació de força major, les indemnitzacions dels treballadors podran ser a càrrec del Fons de Garantia Salarial amb els límits legalment establerts. A més, el Servei Públic d'Ocupació Estatal podrà autoritzar que el temps d'atur no computi a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts i podrà autoritzar que rebin prestacions per desocupació treballadors que manquin dels períodes de cotització necessaris per a tenir dret a elles.

Per part seva, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà exonerar a l'empresari de l'abonament de les quotes de la Seguretat Social mentre duri el període de suspensió d'un contracte laboral. En aquest cas, serà considerat com a període efectivament cotitzat pel treballador.

A més, i tal com recull la Llei 17/2015 del Sistema Nacional de Protecció Civil, els diferents ministeris poden aplicar, en els seus respectius àmbits competencials, exempcions o reduccions en les quotes dels impostos sobre Béns immobles o sobre Activitats Econòmiques per a l'exercici 2021, així com en les taxes de l'Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit.

Sector agrícola
En el cas de l'activitat agrícola realitzada en la zona afectada pel temporal, el Ministeri d'Hisenda, a la vista dels informes del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, podrà acordar la reducció dels índexs de rendiment net que s'utilitzen per a l'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top