Noves deduccions en l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica en habitatges

Deduccions per actuacions que redueixin: un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual; un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual i un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres «A» o «B» en edificis residencials.


L'article 1 del Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre (publicat en el BOE de 6 d'octubre i en vigor el mateix dia) de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, introdueix en matèria tributària, concretament en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, deduccions temporals per obres de millora de l'eficiència energètica en habitatges, les quals s'aplicaran sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge conforme a la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que el seu destí primordial sigui satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari, i en els edificis residencials, acreditades a través de certificat d'eficiència energètica.


En concret són tres les noves deduccions temporals que s'aproven en l'RDL 19/2021, incorporant en la 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

1. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual.
 

Requisits:

 • Percentatge de deducció:

20% de les quantitats satisfetes per obres realitzades en el període d'aplicació.

 • Límit màxim:

5.000 euros per habitatge.

 • Període d'aplicació:

Des del 6 d'octubre de 2021 fins a 31 de desembre de 2022.

 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció:

Habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

 • Persones que poden acollir-se:

Persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació i millora en les quals s'obtingui una reducció d'almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, segons certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, que haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2023.

 

2. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.

Requisits:

 • Percentatge de deducció:

40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el període d'aplicació.

 • Límit màxim:

7.500 euros per habitatge.

 • Període d'aplicació:

Des del 6 d'octubre de 2021 fins a 31 de desembre de 2022.

 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció:

Habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

 • Persones que poden acollir-se:

Persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació o millora en les quals es redueixi almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable, acreditable a través del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, o millora de la qualificació energètica de l'habitatge per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. El certificat d'eficiència energètica haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2023.

 

3. Deducció per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres «A» o «B» en edificis d'ús predominant residencial.

Requisits:

 • Percentatge de deducció:

60% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el període d'aplicació.

 • Límit màxim:

15.000 euros per habitatge.

 • Període d'aplicació:

Des del 6 d'octubre de 2021 fins a 31 de desembre de 2023.

 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció:

Ha de tractar-se d'actuacions de millora que afectin el conjunt de l'edifici.

 • Persones que poden acollir-se:

Persones físiques en l'edifici de les quals s'hagin realitzat obres de millora o rehabilitació en les quals s'obtingui una reducció d'almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable, acreditable a través del certificat d'eficiència energètica de l'edifici, o millora de la qualificació energètica de l'edifici per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

Habilitació reglamentària per a subministrament d'informació
En l'apartat 1 de l'article 1 del RDL 19/2021 es modifica l'apartat 3 de la disposició addicional tretzena (obligacions d'informació), per a habilitar reglamentàriament al fet que les Comunitats Autònomes estiguin obligades al subministrament d'informació respecte dels certificats d'eficiència energètica registrats i les resolucions definitives d'ajuda que hagin estat concedides per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges, juntament amb la relació de números de referència cadastrals als quals es refereixin.

No integració en la base imposable de l'IRPF de determinades ajudes
Finalment, en l'apartat 3 de l'article 1 del RDL 19/2021 es modifica l'apartat 4 de la disposició addicional cinquena (subvencions de la política agrària comunitària i ajudes públiques) de la LIRPF per a establir que no s'integraran en la base imposable de l'IRPF en l'exercici 2021 i següents les ajudes concedides en virtut dels diferents programes establerts en els següents Reials decrets:

 • Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes.
 • Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top