Noves bases de cotització dels treballador@s de la llar

Divendres 31 de març del 2023 es van publicar al BOE les noves bases de cotització dels empleats de la llar. 

 

Cotització a la Seguretat Social
Des de l’1 de gener del 2023, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial seran les determinades a l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral: 

 

Tram     Retribució mensual – Euros/mes     Base de cotització – Euros/mes
1r              Fins a     291,00   270,00
2n      Des de     291,01    Fins a    451,00   386,00
3r     Des de    451,01    Fins a    613,00     532,00
4t     Des de    613,01    Fins a    775,00     694,00
5è     Des de    775,01    Fins a    939,00     858,00
6è        Des de    939,01    Fins a    1.098,00  1.018,00
7è     Des de    1.098,01    Fins a    1.260,00     1.260,00
8è     Des de    1.260,01             Retribució mensual


Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar i la donin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar; i tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.


D'altra banda, des de l'1 d'Abril de 2023, com a alternativa a la reducció del 20% citada, les persones ocupadores que donin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar, tenen dret, durant tota la situació d'alta en aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

 

Dret a percebre prestació per desocupació
El Real-Decret 16/2022 recull canvis a les obligacions en matèria de cotització per a empleades els llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per a cada persona ocupadora.

Des d'1 de gener de 2023, i amb independència del nombre d'hores de treball al mes que realitzi la persona treballadora, l'afiliació, l'alta i la cotització corresponen sempre a l'ocupador o ocupadora (titular de la llar familiar). La sol·licitud d'alta es realitza a les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social i haurà de formular-se amb antelació al començament de l'activitat laboral. La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins del termini dels 6 dies naturals següents al del cessament en el treball o d'aquell en què la variació es produeixi.

 

Pagament de les cotitzacions
El pagament de les cotitzacions es farà efectiu durant el mes següent a la seva meritació. El responsable de l'ingrés serà sempre l'ocupador. El procediment d'ingrés de les quotes es realitzarà, de manera obligatòria, mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.
L'obligació de cotitzar es manté des de la data del començament de l'activitat fins al cessament en aquesta activitat.

I pel que fa a les bonificacions per la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s'estiguessin aplicant l'1 d'abril de 2023, mantindran la seva vigència fins a la data d'efectes de la baixa dels cuidadors que donin dret a les mateixes al Règim General de la Seguretat Social.

Aquestes bonificacions seran incompatibles amb les reduccions i bonificacions establertes a la disposició addicional primera Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre.

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top