Noves ajudes per l’hostaleria i el turisme a Navarra

El Govern de Navarra ha presentat un nou paquet d’ajudes destinades al sector de l’hostaleria, el turisme, l’oci i agencies de viatge. Aquestes ajudes venen recollides al Butlletí Oficial de Navarra del divendres 12 de març i ja es poden sol·licitar.  

 

Qui pot accedir a aquestes ajudes?
Bars, restaurants, establiments d’oci nocturn, agencies de viatges, allotjaments, empreses d’organització d’esdeveniments, de turisme actiu i cultural i de comerç a l’engròs vinculat a aquests dos sectors.

 

Termini i forma de presentació de les sol·licituds 
El termini per la presentació de les sol·licituds començarà el dia 15 de març i finalitzarà el dia 14 d’abril, inclòs. 
Les sol·licituds es presentaran obligatòriament de manera telemàtica a través de la fitxa corresponent del Catàleg de Tràmits del Portal del Govern de Navarra a Internet www.navarra.es .


Les ajudes es concediran mitjançant avaluació individualitzada, per ordre de recepció de sol·licituds i s’abonaran a mesura que es vagin avaluant i resolent favorablement. 

 

Requisits i tipus d’ajudes
Per poder optar a aquestes ajudes, les empreses hauran de tenir domicili fiscal i centres de treball a Navarra i hauran d’acreditar una reducció de com a mínim un 20% dels ingressos de 2020 respecte el 2019. L’import de l’ajuda serà del 100% si la reducció dels ingressos supera el 70%, del 90% si la caiguda ha estat entre el 50% i 70%; i del 80% si va del 20% al 50%. El càlcul de les ajudes es realitzarà mitjançant diferents procediments en funció de la casuística de cada col·lectiu. Per aquest motiu, en aquesta convocatòria s’han establert diverses tipologies diferents d’ajudes: 


1) Recull les activitats que van ser objecte de la convocatòria de desembre passat i articula les ajudes per categories. Així, per calcular l’import de les empreses dedicades a activitats d’hostaleria i turisme i de comerç a l’engròs (en funció d’uns IAE especificats a les bases de la convocatòria), es tindran en compte l’IVA declarat el 2019. En aquest cas, l’ajuda s’aplicarà sobre un percentatge fix que oscil·larà entre el 2,39% i el 13,75%  aplicat sobre els ingressos mitjos de tres mesos (després de sumar tots els ingressos declarats en aquest any, dividir-los entre dotze mesos i multiplicar el resultat per tres). Aquest percentatge és el càlcul realitzat pel Govern foral per xifrar la despesa fixa al que incorren les empreses en cada grup de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), tingui o no activitat, i es la despesa que es pretén cobrir amb aquestes ajudes. 


2) Centrada a les agencies de viatges, el càlcul es realitza tenint en compte l’Impost sobre Societats, a l’IRPF o a la declaració anual d’entitats en règim d’atribució de rendes, segons procedeixi. Per aquests, es tindran en compte els ingressos mitjos de deu mesos (sumant el total d’ingressos i dividint-los entre dotze, per després multiplicar-los per deu). Sobre aquesta xifra s’aplicarà el percentatge del 3,11% per obtenir l’import de l’ajuda. 
 

3) En empreses dedicades a l’oci nocturn es tindrà en compte els ingressos de 2019 declarats a l’IVA, però, a diferència de la resta d’establiments d’hostaleria, es tindran en compte els ingressos mitjos de cinc mesos (el volum total entre dotze i multiplicat per cinc). Sobre aquesta xifra s’aplicarà el percentatge de despesa establert de 8,12%.


En aquests tres casos, les ajudes podran oscil·lar entre els 1.710 euros i els 75.000 euros, en funció de la caiguda d’ingressos declarada. 

 

4) Les empreses que realitzen la tributació de l’IVA pel Règim Especial Simplificat rebran una ajuda única de 1.710 €, si van poder optar a les ajudes de desembre; i de 4.560 euros, si no ho van poder fer. 

 

Quatre tipologies més d’ajudes
La convocatòria també preveu ajudes per a les activitats i serveis de comerç a l’engròs vinculats amb l’hostaleria i el turisme que no van ser contemplats a la convocatòria de desembre. 


Entre ells es troben les empreses de venta a l’engròs de carn, làctics, vins, peixateria, entre altres, a més de productes alimentaris. En altres casos, el percentatge de despesa fixa establert per l’Executiu és del 2,39%. 


Donat que no van poder optar a les ajudes convocades el 2020, ara s’estableixen dos fases: 
- La primera, on es calcularà la reducció d’ingressos tenint en compte cinc mesos de 2019, referits als tres primers trimestres de l’any (es calculen els ingressos de gener a setembre, es divideixen entre nou i es multiplica per cinc).
- La segona fase, es prendran com a referència els ingressos mitjos de tres mesos (per això es calcularan els ingressos de tot l’any, dividint entre dotze i multiplicant per tres). 


Sempre i quan la reducció dels ingressos hagi superat el 20%, les empreses sol·licitants podran obtenir unes ajudes d’un mínim de 2.850 euros corresponents a la 1ª fase i de 1.710 euros de la 2ª fase, i un màxim de 75.000 euros. 


A més, s’ha establert una quantitat fixa de 4.560 euros per empreses de turisme actiu i cultural i de lloguer de cases rurals, apartaments i habitatges turístiques, inscrites al Registre de Turisme de Navarra. Aquesta mateixa quantitat es destinarà a empreses d’organització de congressos, que figuren al Registre d’Activitats Econòmiques, a l’epígraf corresponent, i que compren també en molts casso a qui gestionen sales multiusos.  


En el cas de les empreses d’aquests tres tipus es crearan o inscriuran amb posterioritat a l’1 de gener d e2019, la quantia de l’ajuda serà del 1.710 euros. 

 

Finalment, les empreses que resultin beneficiares hauran de mantenir l’activitat de l’empresa com a mínim fins el 31 de maig d’aquest any.  

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top