Noves ajudes de la Fundació MAPFRE a autònoms i pimes que contractessin al 2020

La Fundació Mapfre ha posat en marxa noves ajudes per a pimes i autònoms. Si compleixen els requisits, i no s’esgoten abans les ajudes, les companyies sol·licitants podrien rebre fins a 500 euros mensuals.

Beneficiaris:
Les ajudes per a pimes i autònoms de la Fundació Mapfre van enfocades a aquells que tinguin fins un màxim de sis empleats al seu càrrec. L’objectiu és ajudar a les empreses a mantenir els llocs de treball.

Requisits:
Les empreses sol·licitants hauran d’haver formalitzat els contractes entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. Un dels requisits és que durant aquest temps no s’hagi acomiadat a cap treballador.

A més, es pretén fomentar la creació d’ocupació entre les persones grans. En aquest cas, per accedir a les ajudes el contracte haurà de d’haver-se firmat després de l’1 de gener de 2021. El treballador contractat haurà d’haver estat a l’atur durant un mínim de 30 dies abans de la firma del contracte.

Pel que fa als contractes, per rebre l’ajuda no podran ser per obra o servei ni ser menors a 20h setmanals. A més, la duració mínima del contracte haurà de ser de 9 mesos.

Segons indiquen des de la Fundació Mapfre, els empresaris que vulguin sol·licitar l’ajuda hauran d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i Hisenda. Hauran, així mateix, d’estar inscrits al règim que els correspongui.

Quantia:
L’ajuda es concedirà per un període màxim de nou mesos des de que es firmi el conveni. Quan es tracti d’un contracte de mitja jornada o més de 20 hores a la setmana, es percebran 300 euros, això és, uns 2.700 euros en total. Pel contrari, en aquells contractes de jornada completa, la quantia serà de 500 euros al mes, això és, uns 4.500 en total.

L'ajuda s’aturarà en el cas que el treballador estigui de baixa. En aquests casos es reprendrà la prestació una vegada es reincorpori, sempre que la baixa no sigui superior als dos mesos. També es cancel·larà en acabar el contracte.

Termini per realitzar la sol·licitud:
Fins el pròxim 30 de setembre de 2021 les empreses les podran demanar.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top