Nova mesura per a incentivar la contractació de joves menors de 30 anys

El Govern ha aprovat una nova mesura amb l'objectiu de millorar l'accés al mercat laboral dels joves sense ocupació i sense estudis (o amb estudis finalitzats). Servirà com a al·licient per als emprenedors que necessitin reforçar la seva plantilla.

Quins beneficis ofereix aquesta bonificació per als autònoms?

La mesura ofereix diversos ajuts a empreses:

  • Una bonificació de 275 euros al mes durant tres anys.
  • Reducció en la cotització de 138 euros al mes durant tres anys o durant la vigència del contracte per a persones amb discapacitat que siguin contractades de manera indefinida o s'incorporin com a socis en cooperatives o societats laborals.
  • Bonificació de 55 euros al mes per a empreses que transformin contractes temporals en fixos discontinus dins del sistema especial agrari per compte d'altre.

Quins requisits s'han de complir?

Els requisits bàsics que han de complir els joves, a més de voler formar part del mercat laboral, són:

  • Comptar amb la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea.
  • Estar empadronat en una localitat del territori espanyol.
  • Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys.
  • No haver treballat o rebut accions educatives i formatives el dia natural anterior a la data de presentar la sol·licitud.

Així, aquesta mesura no exclou a joves que hagin treballat amb anterioritat o que tinguin estudis. Està enfocada a facilitar l'ocupabilitat dels joves que es trobin, a data de la sol·licitud, en atur i no formin part d'un programa d'estudis o formació.

Quins requisits han de complir les empreses per a sol·licitar aquesta bonificació?

  • Les empreses i autònoms interessats a acollir-se a aquesta ajuda hauran de mantenir als joves contractats durant almenys tres anys des de l'inici del contracte incentivat.

Quan es podrà sol·licitar?

La mesura entra en vigor al setembre de 2023. A partir d'aquesta data, els joves començaran a sumar-se al portal de Garantia Juvenil i tant les empreses com els autònoms podran realitzar els tràmits necessaris per a la seva contractació aprofitant les corresponents ajudes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top