Nova línia de subvencions a projectes de reindustrialització, relocalització i d'inversió del sector industrial de Catalunya

Objecte:

La concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, relocalització de l'activitat productiva i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

- Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.

Per projecte de reindustrialització s'entén aquell que actua sobre el tancament d'un establiment industrial o de serveis a la producció que afecti, amb caràcter general, a un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes de l'activitat.

- Subvencions a projectes d'empreses industrials o de serveis a la producció que incorporin a centres productius (nous o ja existents) llocs de treball afectats per situacions de tancament d'empreses, reducció d'activitat, o deslocalització. Aquests llocs de treball afectats hauran de provenir del procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre l'empresa que tanca la seva activitat i els seus representants socials.

- Subvencions a projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya mitjançant inversions en nous centres productius i contractació de nous llocs de treball o mitjançant aliances amb proveïdors locals ja existents a Catalunya que puguin passar a fabricar els productes que fins ara es feien en tercers països i que també requereixin inversions i nous llocs de treball per adaptar-se a aquesta nova necessitat. En aquest darrer cas el beneficiari de l'ajut serà sempre aquell que realitza la inversió i contracta el personal.

- Subvencions per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.

- Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut.

 

Beneficiaris:

Les empreses industrials que desenvolupin algun dels projectes de la base 1 (veure llistat final de CCAE).

 

Requisits:

- Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

- Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

- Les empreses beneficiàries només podran acollir-se a una única sol·licitud d'entre la tipologia de projectes.

-  Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

- Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

-  No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

- No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) 651/2014.

-  No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

- Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.

-  Per aquells casos en què la subvenció se sol·liciti d'acord amb el Marc Temporal nacional d'ajuts estatals, no haver superat la quantitat màxima de 2.300.000,00 euros d'imports limitats d'ajut conforme a la secció 2.7.1 de la Decisió SA 56851.

- Les condicions de la contractació laboral s'ajustaran almenys al que estableixi el conveni col·lectiu de referència del sector de l'activitat subvencionada de l'empresa beneficiària.

 

Actuacions subvencionables:

- Projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització sempre que incorporin almenys el 50% dels llocs de treball susceptibles de la reindustrialització o un mínim de 50 llocs de treball.

- Projectes que incorporin a centres productius, nous o existents, d'empreses industrials o de serveis a la producció, un mínim de 25 llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d'activitat, o deslocalització.

- Projectes de relocalització d'activitat industrial a Catalunya mitjançant inversions industrials en actius fixos amb un import mínim de 1.000.000,00 d'euros en nous centres productius i/o que incorporin un increment net mínim de 20 llocs de treball.

- Projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes amb un import mínim de 3.000.000,00 d'euros a Catalunya i/o que comportin un increment net mínim de 50 llocs de treball.

- Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que incorporin i mantinguin almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de treball.

 

Despeses subvencionables:

- Despeses de personal contractat d'acord amb el projecte presentat.

- Inversió en actius fixes de l'establiment productiu. Els actius fixes subvencionables s'hauran d'incloure a l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte, no podent l'empresa beneficiària aplicar en l'indicat període cap mesura que suposi el cessament de l'activitat.

- També són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en aquestes bases i la convocatòria corresponent.

No es consideren subvencionables les despeses següents:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments judicials.

- Impostos indirectes, inclòs l'IVA.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres.

- Despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici de l'actuació subvencionada o posterior a la seva finalització.

- Les vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut.

- Desplaçament i allotjament.

 

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en el moment de la sol·licitud, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

El període d'execució dels projectes podrà anar des de l'1 de gener de 2022 i fins el 30 de juny de 2024. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del termini basant-se en el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Quantia:

L'import màxim de l'ajut serà de 2.300.000,00 euros per projecte.

Per a les despeses de personal, l'ajut serà d'un màxim de 10.000,00 euros per lloc de treball contractat que superi els 40.000,00 euros anual de cost brut empresa, i d'un màxim de 7.500,00 euros per lloc de treball contractat, per un cost salarial brut per empresa igual o inferior a 40.000,00 euros anual i sempre d'acord amb el projecte subvencionat.

El nombre de llocs de treball contractats objecte del projecte subvencionat, s'ha d'entendre com a increment del saldo d'ocupació neta que l'empresa tenia en personal contractat fix l'1 de gener de 2022.

- Pels actius fixos, un màxim del 10% del valor dels actius assumits dins del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració, la valoració tècnica del projecte per part de l'òrgan instructor, la qualitat de la documentació aportada i memòria elaborada i les disponibilitats pressupostàries.

- La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 50% de la despesa considerada subvencionable, és a dir inversions en actius fixes i cost salarial brut del personal contractat pel projecte.

- L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

 

Procediment de concessió:

Per concurrència competitiva. La concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits indicats en aquestes bases, sens perjudici dels controls que s'efectuïn amb posterioritat.

 

Sol·licituds i documentació:

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament i obligatòriament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 

Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE):

 Empreses industrials:

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d'altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

 

Empreses de serveis a la producció:

35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.

37 Recollida i tractament d'aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)

71 Serveis tècnics d'enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la industria)

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top