Nova estimació del TS sobre els guanys patrimonials no justificats a l'IRPF

El TS estima que la regularització dels guanys patrimonials no justificats a l'IRPF derivada de la presentació extemporània del model 720 no pot practicar-se sense sotmetiment a termini de prescripció, a la llum de la STJUE de 27 de gener de 2022.

La sentència recorreguda anul·la la sanció que havia estat imposada per no considerar acreditada la concurrència de l'element subjectiu de l'injust i confirma la liquidació mitjançant la qual s'imputa un guany patrimonial en IRPF a l'exercici 2012.

El recurs suscita el dubte de si la Sala a quo ha interpretat i aplicat el dret de la Unió Europea en aparent contradicció amb la STJUE de 27 de gener de 2022, assumpte C-788/19 que declara que Espanya ha incomplert les obligacions que li incumbeixen en virtut dels art. 63 TFUE i 40 de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. En disposar que l'incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l'obligació informativa relativa als béns i drets situats a l'estranger té com a conseqüència la imposició de les rendes no declarades corresponents al valor d'aquests actius com a «guanys patrimonials no justificats». Aquests no tenien la possibilitat, a la pràctica, d'emparar-se en la prescripció; en sancionar l'incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l'obligació informativa relativa als béns i drets situats a l'estranger amb una multa proporcional del 150% de l'impost calculat sobre les quantitats corresponents al valor d'aquests béns o drets. A més, aquesta sanció pot acumular-se amb multes de quantia fixa, l'import de la qual no guarda cap proporció amb les sancions previstes per a infraccions similars en un context purament nacional i l'import total del qual no està limitat.

El legislador nacional en compliment del resolt pel TJUE ha dictat la Llei 5/2022, de 9 de març. A la vista d'això la Sala estima que una liquidació per IRPF no pot practicar-se sense sotmetiment a termini de prescripció algun, quan els guanys patrimonials no justificats que es regularitzen, corresponguin a rendiments constituïts en béns i actius a l'estranger i hagin estat posats de manifest en ocasió del compliment extemporani de l'obligació d'informació estipulada en la disp. adic 18 LGT. A la llum de la referida sentència del TJUE, als fets acreditats, s'ha produït la prescripció al·legada, perquè el 24 de novembre de 2015, es comunica l'inici del procediment inspector, després la interrupció de la prescripció es produeix en aquest moment, amb la comunicació d'inici del procediment inspector...

En aquest cas, els contribuents han provat que eren titulars d'aquest immoble des d'una data anterior al període de prescripció (anteriors a l'any 2011), perquè justifiquen que l'immoble es va adquirir el 3-09-2008. Per això, en el moment d'inici del procediment inspector ja havia prescrit el dret de l'Administració a comprovar el guany patrimonial procedent de l'adquisició de l'immoble.... L'extemporània presentació del model 720 no interromp la prescripció d'IRPF 2008... sinó que és l'inici del procediment inspector, la qual cosa marca aquesta eventual interrupció. El procediment inspector es va iniciar, com hem dit, el 24-11-2015. En aquest moment, i segons les regles generals de prescripció quedaria viva la prescripció administrativa de l'IRPF 2011... En l'expedient, que ha donat lloc a aquest recurs, la imputació es va efectuar a l'any 2012, per ser aplicable la regla especial que, ara, ha quedat anul·lada, però que preveia la imputació al període impositiu més antic d'entre els no prescrits en el qual estigués en vigor el règim especial, això és, l'exercici 2012, però en haver quedat acreditat que el bé immoble es va adquirir en 2008, no es podria gravar, havent d'entendre's tot prescrit".

Adjuntem sentència

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top