Nova convocatòria d’ajuts Leader per impulsar l’economia en zones rurals (Catalunya)

Què són els ajuts Leader?

Són uns ajuts convocats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i cofinançats amb fons europeus FEADER amb l’objectiu de diversificar i promoure l’economia en zones rurals, donant suport a la creació o millora de projectes o empreses que ja comptin amb un capital mínim de 12.000€ i que siguin viables econòmicament.

Aquest ajuts permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut per a la creació, ampliació o millora de les activitats econòmiques d’aquestes zones. També es poden acollir als ajuts les entitats públiques que presentin projectes de recuperació del patrimoni cultural i natural, projectes de serveis a les persones, i inversions en infraestructures per a la mitigació del canvi climàtic o en infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació, i en aquest cas el projecte d’inversió pot obtenir fins a un 80% d’ajut.

Qui pot demanar els ajuts?

  • Persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions) que realitzin inversions en empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris, i empreses no agroalimentàries.
  • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (≥ 25%) que realitzin inversions en recuperació del patrimoni cultural i natural, (4) infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic, i infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació.

Cal que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

IMPORTANT: els sol·licitants han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

Terminis per a sol·licitar l’ajut:

Es poden presentar sol·licituds des del 21 de desembre de 2023 fins el 20 de gener de 2024.
 

Quin criteri s’utilitza per concedir els ajuts i l’import?

L’elecció dels projectes bonificats es decideix per concurrència competitiva, és a dir, els projectes es valoren segons els criteris publicats anualment a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests criteris són el foment de la creació de llocs de treball, la innovació en el sector, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció dels recursos naturals, entre altres.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns criteris de selecció i priorització dels projectes:

  • Màxim: 40% de la inversió
  • Mínim: 27,5% de la inversió

Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 75.000 € sempre que l’import total d’ajut aprovat de tots els expedients sigui superior a la dotació pressupostària establerta en la convocatòria d’ajuts. I de 100.000€ en el cas que el total d’ajut aprovat sigui inferior a la dotació pressupostària.

L’import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de 3 anys és de 200.000 €.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top