Nova convocatòria d’ajuts a productors agraris en compensació per la pèrdua d’ingressos com a conseqüència de la COVID-19

A l'inici de la pandèmia de la COVID-19, es va ordenar la limitació de la llibertat de circulació de persones i mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, d'hoteleria i restauració. Això ha comportat una important davallada en la facturació de molts productors agrícoles i ramaders.

Davant aquesta situació, es volen prendre mesures per poder garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l'activitat econòmica durant i després de l'estat d'alarma declarat arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Per aquest motiu, s’obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol (DOGC núm. 8170, de 6.7.2020), modificada per l'Ordre ARP/163/2020, de 23 de setembre (DOGC núm. 8236, de 29.9.2020), per l'Ordre ARP/177/2020, de 16 d'octubre (DOGC núm. 8251, de 21.10.2020), per l'Ordre ARP/225/2020, de 21 de desembre (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020) i per l'Ordre ACC/116/2021, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. (DOGC núm. 8421, de 31.05.2021).

 

Dotació pressupostària

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen un import de 229.545,38€. Aquest es podrà incrementar i la seva aplicació es condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment anterior a la resolució de concessió.

 

Termini de presentació

El període de presentació de sol·licituds comença el 20 de setembre de 2021 i finalitza el 4 d'octubre de 2021 per a lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021. El termini màxim per emetre la resolució de concessió i notificar-la a la persona sol·licitant i per a la certificació de l'ajut serà fins al 15 de desembre de 2021. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

 

Publicació dels resultats de la sol·licitud

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top