Nous models 345 i 187: què són i qui ha de presentar-los?

El Ministeri d'Hisenda ha publicat aquest dilluns més detalls dels nous models 345 i 187, sorgits amb la reforma de la Llei 35/2006 de l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques i després de les modificacions dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

 

Objectiu:
Amb aquests canvis es pretén fixar uns nous límits de reducció a la base imposable de les aportacions i contribucions als sistemes de previsió social. Per això, el Govern ha publicat l'ordre HFP/823/2022, de 24 d'agost, que regula els dos nous models.

Aquesta reforma normativa obliga a modificar els canals pels quals l'Administració Tributària rep les dades necessàries dels contribuents, perquè la informació fiscal que es posa a la disposició dels afectats s'adeqüi a aquests nous límits.

Així, es redueix el límit general de reducció aplicable a la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social. Aquest límit podrà incrementar-se mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social. Així també, s'eleva la quantia de l'increment d'aquest límit.

 

Model 345:

Per tot l'anterior, s'ha considerat necessari generar un nou model. Així, sorgeix el propòsit d'adaptar el model 345 a les al·ludides modificacions normatives i per a facilitar el compliment de les obligacions informatives inherents a la seva presentació i de garantir la seguretat jurídica.

El model 345 estarà disponible exclusivament en format electrònic i la seva presentació es realitzarà per via electrònica. Serà objecte de declaració tota la informació sobre partícips, aportacions i contribucions als plans, fons de pensions i sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

El termini de presentació serà el comprès entre l'1 i el 31 de gener de cada exercici, sempre en relació amb la informació i operacions que corresponguin a l'any natural immediat anterior.

 

Model 187:

Hisenda modifica també el model 187 de declaració informativa sobre accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte d'IRPF, Societats i impost sobre la renda dels no residents. En aquest cas sempre en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts a conseqüència de transmissions o reemborsaments.

La norma marca nous requisits perquè les societats d'inversió de capital variable (SICAV) puguin aplicar el tipus de gravamen de l'1%. Aquesta modificació va acompanyada d'un règim transitori per a aquelles entitats que acordin la seva dissolució i liquidació, que té per finalitat permetre que els seus socis traslladin la seva inversió a altres institucions d'inversió col·lectiva que compleixin els requisits per a mantenir el tipus de gravamen en Societats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top