Nous ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya obre una nova línia d’ajuts per a empreses d'allotjaments turístics amb projectes que permetin reduir el consum d'energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients, així com per fomentar l'ús d'energies renovables.

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d'edificis existents destinats a allotjament turístic.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui facultat expressa per emprendre obres de reforma.

L'edifici on es porti a terme el projecte ha d'estar destinat a l'activitat d'allotjament turístic, dins de les tipologies següents:

 • Establiments hotelers: hotels, hotels-apartaments, hostals i pensions.
 • Càmpings.
 • Establiments de turisme rural: cases de pagès (masia, masoveria, casa de poble compartida, casa de poble independent) i allotjaments rurals.
 • Apartaments turístics.

Quins requisits ha de complir l’edifici i les actuacions?

 • Els projectes s'han de dur a terme en edificis complerts, construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007.
 • L'edifici ha d'estar destinat completament a l’ús d’allotjament turístic en la seva totalitat, sense perjudici de que l’edifici compti amb espais destinats a serveis complementaris a l’allotjament.
 • La totalitat de l’ajut haurà de destinar-se a actuacions que s’executin exclusivament a l’espai dedicat a allotjament turístic. En el cas dels establiments de turisme rural, s’exclouen totes aquelles infraestructures que no es destinin a allotjament turístic (explotacions agropecuàries, etc.).

Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits:

 • En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i estar donades d’alta al Cens d’Activitats Econòmiques corresponent.
 • En el cas de persones físiques empresàries, tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. A més, han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques, en aquells casos en què sigui necessari.
 • En el cas de persones estrangeres no comunitàries, tenir el domicili fiscal i el centre operatiu permanent a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de la subvenció.
 • En el cas d'empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'allotjaments turístics, acreditar aquesta condició amb un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma del projecte.
 • Pel que fa a les persones titulars d'establiments d'allotjament turístic, cal que els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Els deutes que estiguin ajornats, fraccionats o l’execució dels quals estigui suspesa es considera que compleixen el requisit d’estar al corrent de les obligacions.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 • Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística, pel que fa a l’atenció a les persones, senyalització i cartells.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 • Informar si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
 • En el cas de règim de minimis, no haver superat la quantitat màxima de 200.000 euros en el període de tres exercicis fiscals.
 • No trobar-se subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que els hagi estat atorgat amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que li vinguessin atribuïdes en la concessió.
 • No trobar-se en situació de crisi, d'acord amb la definició establerta a la normativa de la Unió Europea.

Com han de ser els projectes per poder demanar els ajuts?

 • Els projectes hauran de tenir un mínim de 20.000€ de despesa subvencionable.
 • Les actuacions hauran d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació́ de partida.
 • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada a l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO 2 /m 2 any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

Aquest criteri no és aplicable en els casos següents:

 • Quan l'edifici acrediti tenir una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora; en aquest cas l’ajuda addicional que s’ha d’aplicar serà la corresponent a la lletra A, per a aquest criteri.
 • Quan l'edifici no compti amb un procediment per a la qualificació energètica. En aquest cas, haurà de reduir el consum d'energia primària no renovable en un 30% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

Quin tipus d’actuacions són subvencionables?

 • Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmic.
 • Millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
 • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica, geotèrmica o per biomassa.
 • Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos a les subtipologies anteriors.
 • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

És compatible amb altres ajuts?

Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada.

Quantia:

L'import de la subvenció s'estableix per un percentatge de la totalitat del projecte:

Tipologia de l’actuació

(% s/cost

elegible)

Ajut

base

Ajut addicional

Percentatge

addicional (actuació integrada)

Percentatge addicional

Qualificació final A

Qualificació

final B

Increment de

2 o més lletres

Tipus 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmic.

50%

15%

10%

5%

25%

Tipus 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques.

40%

10%

5%

0%

 

20% (subtipologies 2.1 i

2.2),

15% (subtipologies 2.3)

5% (subtipologies 2.4 i

2.5)

Tipus 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

20%

10%

5%

0%

5%

Terminis:

El termini per sol·licitar l'ajut és des del 17 de gener de 2023, a les 9.00 h, i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Els projectes poden començar després de presentar la sol·licitud. El termini màxim per concloure el projecte és de dotze mesos, a comptar des de la data en què es notifica la concessió de l'ajut.

Procediment de concessió de l'ajut serà per rigorós ordre de presentació i fins que s'esgoti el pressupost previst per als ajuts.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top