Nous ajuts de la Generalitat al comerç al detall de productes no essencials

La Generalitat de Catalunya ha anunciat nous ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

 

Beneficiaris:

Autònoms i pimes dedicats a les activitats de comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari. En concret, se’n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.

Queden exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

 

Quantia dels ajuts:

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment, que serà de 3.750 euros.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats. Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.  

 

Requisits:

Entre altres requisits, es demana:

  • En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Tributària una pròrroga, un ajornament o una moratòria, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
  • No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors).
  • En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

 

Terminis per presentar la sol·licitud:

Aquest ajut no es pot sol·licitar encara ja que està pendent de que s’obri la  convocatòria.

 

Resolució: 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top