Nou sistema de cotització per a les persones autònomes

L'1 de gener de 2023 va entrar en vigor el nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi segons els seus rendiments nets. El nou sistema elimina la possibilitat de triar lliurement la base de cotització com succeïa amb caràcter general fins ara. La cotització s'efectuarà en funció dels rendiments anuals obtinguts pels treballadors per compte propi en l'exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals el que determinarà la base de cotització mensual que correspongui en funció d'aquests. El sistema tindrà una aplicació progressiva fins al 2032.

De manera provisional, les persones autònomes cotitzaran per unes bases de cotització provisionals que triaran en el moment de causar alta com a autònom, on hauran de comunicar la seva previsió de rendiments nets. Aquesta base podrà ser modificada al llarg de l'any. També les persones que ja estan d'alta podran canviar de base de cotització cada dos mesos, fins a 6 vegades a l'any. Cada canvi de base exigirà comunicar la seva previsió de rendiments nets. En el moment que es presenti la declaració d'IRPF a l'Agència Tributària (AEAT), aquesta comunicarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) els rendiments declarats i procedirà a regularitzar les quotes, si aquests rendiments fossin superiors o inferiors als trams de cotització que es regulen a aquest efecte. El nou sistema s'assembla en la seva operativa a l'IRPF, on s'ingressen unes quantitats a compte de l'impost i a l'any següent en presentar la declaració s'ajusta la quota tributària.

El punt de partida inicial és determinar que s'entén per rendiments nets ja que es cotitzarà en funció dels mateixos obtinguts en l'exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals.

La regulació legal estableix que a l'efecte de determinar la base de cotització per als autònoms es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts pels referits treballadors, durant cada any natural, per les seves diferents activitats professionals o econòmiques, encara que l'acompliment d'algunes d'elles no determini la seva inclusió en el sistema de la Seguretat Social i amb independència que les realitzin a títol individual o com a socis o integrants de qualsevol tipus d'entitat, amb o sense personalitat jurídica, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d'altre o assimilats a aquests. Això implica que, si la persona autònoma realitza diverses activitats econòmiques o professionals, el resultat de rendiment a computar serà el total de totes les activitats, fins i tot encara que alguna d'elles no determini l'alta a la Seguretat Social, com pot succeir en el cas d'activitats professionals en mutualitat alternativa al Règim d'Autònoms, o determinades activitats que puguin qualificar-se com a econòmiques.

La modalitat en què s'obtenen els rendiments, sigui a través de l'activitat com a persona física individual, o a través d'una entitat, no incideix en el còmput d'aquests rendiments. Significa així que el còmput en cas d'entitats o societats són els rendiments que obté la persona, no els rendiments que pugui obtenir l'entitat o societat.

Per a determinar l'import de rendiment que cal computar la norma de cotització, que remet a la norma tributària de l'IRPF, i a les diferents modalitats de tributació de les activitats econòmiques, professionals, agràries o ramaderes, si es declara en IRPF en la modalitat d'estimació directa el resultat a considerar és el resultat fiscal ordinari motivat per la minoració dels ingressos amb les despeses deduïbles.

A aquest resultat fiscal caldrà sumar els imports de quotes de Seguretat Social o mutualitat alternativa i posteriorment aplicar una deducció del 7% o del 3% depenent que l'activitat es realitzi de manera individual o a través d'una entitat sense personalitat jurídica (comunitats de béns o societats civils), o bé a través d'una SA, SL o Societat Laboral.

En les modalitats de tributació per estimació objectiva general, el còmput de partida és el resultat fiscal obtingut per l'aplicació dels índexs o mòduls sense cap mena de minoració, i que constés com a rendiment net previ sobre el qual s'apliqués el 7% de reducció de despeses genèriques. En els supòsits d'estimació objectiva per a les activitats, agràries, forestals i ramaderes, el resultat a computar és el rendiment net minorat al qual també s'aplica la reducció del 7% com a despesa genèrica.

D'altra banda, si estem davant el cas dels denominats autònoms societaris, caldrà computar la totalitat dels rendiments íntegres, dineraris o en espècie, derivats de la participació en els fons propis d'aquelles entitats en les quals reuneixi, en la data de meritació de l'Impost de societats, una participació igual o superior al 33% del capital social o tenint la condició d'administrador, una participació igual o superior al 25%, així com la totalitat dels rendiments de treball derivats de la seva activitat en aquestes entitats. De la mateixa manera es computaran, de manera addicional als rendiments que poguessin obtenir de la seva pròpia activitat econòmica, els rendiments íntegres de treball o capital mobiliari, dineraris o en espècie, derivats de la seva condició de socis treballadors de les cooperatives de treball associat, i en els supòsits dels comuners de comunitats de béns i socis de societats col·lectives o civils es computaran els rendiments íntegres del treball o capital mobiliari, dinerari o en espècie derivat de la seva condició de socis o comuners en les entitats. Això motiva que no hi ha correlació entre la qualificació tributària del rendiment en IRPF del còmput del rendiment per a la base de cotització.

En tots els casos, el resultat anual determinat conforme a les regles anteriorment esmentades s'ha de ponderar a nivell mensual. S'apliquen normes especials per a la cotització dels autònoms col·laboradors familiars i societaris determinant-se que la base de cotització no podrà ser inferior a 1000 l'any 2023.

LLa TGSS, una vegada disposi de les dades de rendiments comunicats per l’AEAT, realitzarà les comprovacions de regularització, determinant si les quotes ingressades són inferiors a la base mínima del tram de cotització que els rendiments determinen l'ingrés de la diferència en quotes el termini d'un mes, sense recàrrec ni interès. Si per contrari les quotes ingressades són superiors a la base màxima del tram, procedirà a la devolució d'ofici de la quantitat corresponent.

En relació amb l'entrada en vigor, s'estableix que per a l'exercici 2023 si la persona autònoma no comunica canvi de base se li mantindrà la mateixa base de cotització que tenia al desembre 2022. D'altra banda, la possibilitat de cotitzar per una base superior al tram que determini els rendiments, únicament es reconeix respecte a la base que es cotitzava al desembre 2022, base que es podrà mantenir, encara que els rendiments siguin inferiors.

 

Taula de rendiments i bases de cotització 2023.

Taula reduïda

Taula de rendiments i bases de cotització 2023.

Taula general

Antonio Benavides

Advocat i ex Inspector de Treball i Seguretat Social

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top