Nou règim de les vendes a distància a l'IVA (part 2)

Es suprimeix l'exempció a les importacions de béns d'escàs valor:

Es suprimeix l'exempció a les importacions de béns d'escàs valor (fins a 22€ de valor global de la mercaderia). Les importacions que no s'acullin al règim especial hauran de liquidar l'IVA a la importació, amb independència del seu import.

 

Nova modalitat de declaració i pagament de l'IVA a les importacions de béns inferiors a 150€:

En contraposició, per a les importacions de béns amb un valor intrínsec que no excedeix dels 150€ s'estableix la possibilitat d'aplicar una modalitat especial de declaració, liquidació i pagament de l'IVA davant la Duana en els supòsits en què no s'opti per la utilització del règim especial de finestreta única previst per a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers.

El destinatari dels béns importats serà responsable del pagament de l'IVA, però la persona que presenti els béns per al seu despatx davant la Duana recaptarà l'impost que recaigui sobre la seva importació i efectuarà el pagament de l'IVA recaptat a través d'una modalitat especial de declaració corresponent a les importacions realitzades durant el mes natural.

 

Nou tractament per als lliuraments de béns facilitades a través d'una interfície digital:

Es refereix a les plataformes, portals i mercats en línia que, a més de l'activitat d'intermediació, sovint presten serveis logístics i d'emmagatzematge per als seus clients.

A partir de l'1 de juliol, es considerarà que els titulars de la interfície digital han rebut i lliurat en nom propi els béns quan facilitin la venda a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150€, o quan facilitin lliuraments de béns a l'interior de la Comunitat per part d'un proveïdor no establert en la mateixa a consumidors finals, la meritació dels quals es produirà amb l'acceptació del pagament pel client. En conseqüència, per a evitar una doble imposició, el lliurament del bé que s'entén realitzada pel proveïdor al titular de la interfície estarà exempta d'IVA i no limitarà el dret a la deducció de l'IVA suportat pels qui la realitzen.

Per part seva, l'empresari o professional titular de la interfície digital podrà acollir-se als règims especials de finestreta única per a la declaració-liquidació de l'IVA.

Quan els titulars de la interfície digital no optin per acollir-se als règims especials prevists per al comerç electrònic, tindran l'obligació de portar un registre d'aquestes operacions que haurà de mantenir-se per un període de deu anys a partir del final de l'exercici en què s'hagin realitzat les operacions.

 

Nous règims especials aplicables a les vendes a distància:

S'inclouen tres nous règims especials per a la declaració i liquidació de l'IVA reportat pels lliuraments de béns i prestacions de serveis:

  • Règim exterior de la Unió aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals;
  • Règim de la Unió, aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals establerts a la Comunitat, però no a l'Estat membre de consum a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distància intracomunitàries de béns i als lliuraments interiors de béns imputades als titulars d'interfícies digitals que facilitin el lliurament d'aquests béns per part d'un proveïdor no establert a la Comunitat al consumidor final,
  • Nou règim especial denominat Règim d'importació, aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers al qual podran acollir-se els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150€.

Tots aquests règims especials de finestreta permetran que l'empresari o professional pugui ingressar l'IVA reportat per totes les seves operacions efectuades a la Comunitat per cada trimestre o mes natural a les quals s'aplica, en cada cas, el règim especial.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top