Nou règim de les vendes a distància a l'IVA

El 28 d'abril es va publicar el Reial decret llei 7/2021, de transposició de directives de la Unió Europea en matèria de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries que, entre altres modificacions, introdueix canvis importants a l'IVA, especialment en el tractament de les vendes a distància de béns i prestacions de serveis.

 

Quines modificacions introdueix el Reial decret llei 7/2021?

Aquestes Directives regulen el tractament de l'IVA del comerç electrònic. Estableixen les regles de tributació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que són enviats per empresaris o professionals des d'un altre Estat membre o un país o territori tercer a consumidors finals. Aquestes operacions queden subjectes a l'IVA en l'Estat membre d'arribada de la mercaderia, establint el sistema de finestreta única com el procediment tipus per a la gestió de l'IVA del comerç electrònic.

Amb aquest objectiu, els canvis afecten principalment els següents punts:

  • Nova definició de vendes a distància, tant intracomunitàries com procedents de tercers països.
  • Nou tractament per als lliuraments de béns facilitades a través d'una interfície digital.
  • Modificació del lloc de realització dels lliuraments de béns respecte de les vendes a distàncies.
  • El límit de 10.000€ per a tributar en origen quan el destinatari és un consumidor final ara inclou conjuntament tant a les vendes a distància com als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i dels prestats per via electrònica.
  • Els règims especials existents per a la declaració dels serveis TRE s'amplien a la resta de serveis prestats a particulars que tributin en destí i a les vendes a distància de béns.
  • Nova modalitat especial per a la declaració i pagament de l'impost sobre el valor afegit en les importacions de béns inferiors a 150€.
  • Es suprimeix l'exempció a les importacions de béns d'escàs valor.

Així, per a determinar clarament el seu àmbit d'aplicació es defineixen dues noves categories de lliuraments de béns, les derivades de les vendes a distància intracomunitàries de béns i les derivades de vendes a distància de béns importats, cadascun associat a un diferent règim especial de finestreta única.

 

Què es considera vendes a distància intracomunitàries?

Els lliuraments de béns expedits o transportats pel proveïdor des d'un Estat membre a un altre diferent els destinataris del qual actuïn o tinguin la condició de consumidors finals. Aquests lliuraments de béns, que hauran de ser diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació i muntatge, tributaran a l'Estat membre on el destinatari rep la mercaderia, i els empresaris i professionals proveïdors que realitzen aquests lliuraments podran opcionalment acollir-se a un sistema de finestreta única per a la gestió i liquidació de l'IVA reportat a cada Estat membre.

 

I les vendes a distància de béns importats?

Els lliuraments de béns que hagin estat expedits o transportats pel proveïdor a partir d'un país o territori tercer amb destinació a consumidors finals establerts en un Estat membre, sent igualment possible optar per un règim especial de finestreta única per a la liquidació de l'IVA reportat en tots els Estats membres de consum a través d'una única Administració tributària en l'Estat membre on s'identifiqui el proveïdor. Es limita l'aplicació del règim especial a les vendes a distància de béns importats expedits directament des d'un país o territori tercer en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150€.

Fins a aquesta quantitat s'aplica la franquícia duanera pel que no s'exigeix una declaració completa davant la Duana al moment de la importació.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top